Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Centrum voľného času pri ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Škultétyho poskytuje deťom zo ZŠ možnosť užitočne a zábavnou formou využívať ich voľný čas, uspokojiť ich záujmy, záľuby a to v oblastiach:

- techniky
- umenia a zručnosti
- telesnej výchovy, športu a turistiky                                                                             

Poslanie CVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiadúce naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.
Zabezpečuje výchovno vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaži i individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka


CVČ ako súčasť Základnej školy , Škultétyho 2326/11, Topoľčany

 

Názvy oddelení

 

 

Názov záujmového útvaru

 

Vedúci krúžku

 

Počet žiakov

 

Jazykov

 

 

Zábavná angličtina

 

 

Mgr. Monika Klamárová

 

 

 

 

19

Informatika

 

Malá škola počítačov

 

Mgr. Eva Králová

 

 

16

 

Kultúra a umenie

 

Mažoretky 1

Mažoretky 2

Mažoretky 3

 

 

 

  Bc. Anna Maťová

Mgr. Helena Kobidová

Mgr. Helena Kobidová

        

 

15

15

12

 

Telovýchovy a športu

 

Malý futbal

Gymnastika

 

 

         Jozef Just

        Ingrid Golská

 

 

16

17

 


 

Na stiahnutie

Plán CVČ
 Plán CVČ.pdf (1.1 MB) Plán CVČ.pdf (1.1 MB)

 
ŠKOLSKÝ PORIADOK CVČ

 
Interný predpis na mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ ako súčasť ZŠ Škultétyho 2326/ 11, Topoľčany

 
Žiadosť o prijatie do CVČ

 


Úvodná stránka