Prechod na navigáciu Hlavné menu
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Centrum voľného času

Centrum voľného času

Centrum voľného času pri ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany

Centrum voľného času ako súčasť ZŠ Škultétyho poskytuje deťom zo ZŠ možnosť užitočne a zábavnou formou využívať ich voľný čas, uspokojiť ich záujmy, záľuby a to v oblastiach:

- techniky
- umenia a zručnosti
- telesnej výchovy, športu a turistiky                                                                             

Poslanie CVČ je vytvárať podmienky pre spoločensky žiadúce naplnenie voľného času detí a mládeže, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl.
Zabezpečuje výchovno vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaži i individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roka


Krúžky v školskom roku 2017/2018

 

Názvy oddelení

 

Názov záujmového útvaru

Vedúci krúžku

 

Jazykov

 

Angličtina hrou

 

 

Mgr. Monika Klamárová

Pondelok 14,00-16,00

 

Informatika

 

Malá škola počítačov

 

Mgr. Eva Králová

Pondelok 14,00-16,00

 

Kultúra a umenie

 

Mažoretky 1

 

Mažoretky 2

 

Mažoretky 3

 

Mažoretky 4

 

 

Bc. Anna Maťová

Piatok 14,00-16,00

Mgr. Helena Kobidová

Utorok 14,00-16,00

Mgr. Helena Kobidová

Štvrtok 14,00-16,00

Zuzana Božíková

Pondelok 14,30-16,30

   

 

Telovýchovy a športu

Malý futbal

 Jozef Just

Pondelok 16,00- 18,00

,

 


 

Na stiahnutie

ŠKOLSKÝ PORIADOK CVČ

 
Interný predpis na mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ ako súčasť ZŠ Škultétyho 2326/ 11, Topoľčany

 
Názvy oddelení

 
Žiadosť o prijatie do CVČ

 


Úvodná stránka