Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Internetová stránka Základnej školy na ul. Škultétyho v Topoľčanoch.

PRÍKAZNÝ LIST NA VYKONANIE OPATRENÍ K PREDCHÁDZANIU CHRÍPKY Vytlačiť
 

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

 

V súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                           s metodickým usmernením č. 15/2005 – z 31. 10. 2005 z 31. 10. 2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre ZŠ a SŠ a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR a s Rámcovým plánom opatrení pre prípad chrípky v SR vydáva riaditeľka Základnej školy, Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch

 

PRÍKAZNÝ LIST

 NA  VYKONANIE  OPATRENÍ  

K  PREDCHÁDZANIU  CHRÍPKY 

 

Plán opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky vypracovaný na podmienky školy:

 1. Triedni vyučujúci a ostatní učitelia v rámci vyučovacích predmetov budú monitorovať a vyhodnocovať dôvod neprítomnosti žiakov na výchovno-vyučovacom procese.
 2. Zabezpečia formou rozhovorov so žiakmi informovanosť o predchádzaní chrípkového ochorenia a upozornia žiakov na individuálne správanie a správanie sa v kolektíve.
 3. Vysvetlia žiakom základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia (zvýšená teplota, bolesť hrdla, hlavy, kašeľ).
 4. Bezodkladne ich odporučia do domáceho ošetrenia a upozornia na liečbu chrípky a správania sa v čase ochorenia.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať z dôvodu predchádzania šírenia chrípkového ochorenia:

 • Vyučujúci zabezpečia v spolupráci s rodičmi, aby každý mal v škole osobitný hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák a vreckovky.
 • Všetci vyučujúci budú priebežne vykonávať kontrolu používania osobitných hygienických balíčkov.
 • Dozor konajúci učitelia budú sledovať žiakov, ktorí počas prestávok idú na WC a upozorňovať ich na nosenie a používanie vlastných osobitných hygienických balíčkov.
 • Počas malých prestávok a veľkej prestávky týždenníci budú vetrať triedy a kontrolu zabezpečia triedni učitelia a dozor konajúci učitelia.
 • Na zamedzenie a zníženie prašnosti prostredia sa budú podlahy chodieb školy umývať najmenej 2 x denne, a to po začiatku vyučovania a po skončení vyučovania.
 • Jeden krát do týždňa sa budú podlahy dezinfikovať.
 • Po skončení vyučovania budú všetky triedy a odborné učebne umyté.
 • V prípade podozrenia na chrípkové ochorenie zabezpečia vyučujúci izoláciu žiaka od ostatných detí a bezodkladne budú informovať zákonného zástupcu žiaka.
 • Počas podávania obedov zabezpečia vyučujúci, ktorí majú poslednú vyučovaciu hodinu v triedach, aby žiaci si dôkladne umyli ruky a dodržiavali hygienické predpisy.

 

Opatrenia riaditeľa školy  v čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia:

 •  Po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu skrátime  vyučovaciu hodinu na 40. minút.
 •  Zdržíme sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí.
 •  Po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 20% z celkového počtu zrušíme všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby.
 •  V prípade prudkého nárastu epidémie na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušíme vyučovací proces.

 

Vnútorný príkazný list na vykonávanie opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodickým usmernením a Rámcovým plánom opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike.

„Tento vnútorný pokyn má obmedzenú platnosť – platí od 15. novembra 2018 do 15. apríla 2019.

 

 

 

 

V Topoľčanoch 15. 11. 2018                                           Mgr. Mária Bezáková

                                                                                                 riaditeľka školy

 


 
 

Staršie verzie webovej stránky školy:

 archiv.zsskultetyho.sk


 


Úvodná stránka