Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Školský psychológ

Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Martina Marková

Konzultačné hodiny:  pondelok – piatok: 8,00 - 12,00 hod.

Telefón: 038/5322002
 

Školský psychológ pracuje priamo na škole a vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania na škole.

Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy.

 

Školský psychológ sa pri svojej činnosti riadi etickým kódexom práce školského psychológa:

  • dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
  • chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby,
  • rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách,
  • pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,
  • je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach,
  • informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu, o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách,
  • všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné, ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie alebo pôsobnosti, alebo si vyžaduje pomoc a starostlivosť ďalšieho odborníka, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi... klinickému psychológovi, pedopsychiatrovi, špeciálnemu pedagógovi a i.

 


Úvodná stránka