Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Žiadame rodičov, aby pri platení stravného svojim ďeťom, uvádzali mená detí, nie svoje priezviská, ak majú iné ako ich dieťa!

 

Žiadame rodičov stravníkov, aby si vo svojom záujme uhradili nedoplatky z jedálne, nakoľko ich detí budú vyradené zo stravovania v školskej jedálni.

 

Vedúca jedálne: p. Helena Bačiková 

Kontakt:
tel. č. : +42138 5300760 alebo 0911 331176
e-mail: jedalen@zsskultetyho.sk

Vážení stravníci,

Naša škola prešla na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t. j. evidovania stravníkov, normovania stravy.
Podstatnou zmenou pre Vás je odhlasovanie a vydávanie stravy cez čipové karty resp. cez internetovú stránku školy.

 V prípade, že svoje deti (stravníkov) chcete odhlasovať elektronicky, navštívte vedúcu jedálne, ktorá Vám aktivuje elektronické odhlasovanie. 

Informácie ŠJ pre stravníkov 

Prihlasovanie, Odhlasovanie

" width="900">


 

Poplatky za stravu v školskej jedálni

Poplatky za stravu v školskej jedálni platné od 2.9.2019!

Platba za stravné, čiastočné režijné náklady a finančná zábezpeka: 


 Stravník: 1. – 4. ročník:  OBED:  1,21€/deň (z toho: 1,20€/deň dotácia štátu); 0,01€/deň - doplatok zákonného zástupcu DESIATA:  0,52€/deň (bez dotácie); 0,52€/deň - hradí zákonný zástupca Režijné náklady:  2,00€/mesiac - hradí zákonný zástupca Finančná zábezpeka:  30,00€/školský rok - hradí zákonný zástupca do 10. septembra 2019 
 
Stravník:  5. – 9. ročník:  OBED  1,30€/deň (z toho: 1,20€/deň dotácia štátu); 0,10€/deň - doplatok zákonného zástupcu DESIATA  0,56€/deň (bez dotácie); 0,56€/deň - hradí zákonný zástupca Režijné náklady:  2,00€/mesiac - hradí zákonný zástupca Finančná zábezpeka:  30,00€/školský rok - hradí zákonný zástupca do 10. septembra 2019 
 
Spôsob úhrady: Číslo účtu ŠJ:  SK18 0200 0000 0016 3556 7451 September 2019: po záväznom prihlásení stravníka najneskôr do 10. septembra 2019 Október 2019 - Jún 2020: vždy mesiac vopred najneskôr do  20. dňa v mesiaci  Poštová poukážka  Internetbanking  (v poznámke pre prijímateľa vždy uviesť meno a priezvisko žiaka)  Trvalý príkaz 
 
 
Odhlasovanie zo stravy:

 Pracovný deň -  vopred do 14.00 hod.

 Telefonicky: +421/38 5300760; +421/911331176 (nie sms);   prípadne +421/38 5326565;

 Použitím čipu v ŠJ

 Cez web stránku školy:  http://www.zsskultetyho.sk/stravovaci-system.html

 Priamo u vedúcej ŠJ (pozn. iba vo výnimočných prípadoch) Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň! Na prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy musí každý stravník u vedúcej ŠJ zaplatiť poplatok  za čip v sume 5,50€ (pozn. poplatok bude po ukončení stravovania a odovzdaní čipu vrátený). 
 
Zákonní zástupcovia berú na vedomie:

 Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov ZŠ v sume 1,20€ sa poskytuje iba na deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania

 Dotácia je určená iba na zabezpečenie obeda, nie je určená na zabezpečenie desiaty.

 Finančná zábezpeka bude použitá na riešenie nedodržania pravidiel stravovania žiakom alebo jeho zákonným zástupcom, ktorými sú: neodhlásenie obeda; neodobratie obeda; odobratie obeda zákonným zástupcom iba v prvý deň choroby; odobratie obeda  aj napriek neúčasti žiaka na vyučovaní  

 V prípade, že sa zostatok finančnej zábezpeky zníži pod 6,00€, základná škola má právo vyžiadať si od zákonného zástupcu žiaka novú finančnú zábezpeku vo výške 20,00€.

 V prípade nedostatočnej finančnej zábezpeky zákonného zástupcu žiaka nebude žiakovi poskytnutý obed.  

 Nevyčerpaná finančná zábezpeka, alebo jej zvyšná časť bude zákonnému zástupcovi žiaka vrátená v mesiaci júl príslušného kalendárneho roka.

 Smernica o stravovaní v školskej jedálni sa nachádza na webstránke školy http://www.zsskultetyho.sk/skolska-jedalen.html a v kancelárii vedúcej ŠJ ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany.

 Všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 
 

 


 


Úvodná stránka