Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Škultétyho Topolčany
 
 

Školský sociálny pedagóg

Školský sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg:    Mgr. Slávka Magdolenová

Konzultačné hodiny:  Pondelok - Piatok:  08:00 – 12:00 hod.

e-mail: slavka.magdolenova@centrum.sk

telefón: 038/ 5326240

 

Náplň práce školského sociálneho pedagóga: 

Reforma školstva priniesla zmeny v štruktúre odborných zamestnancov školy. Sociálny pedagóg je novým odborným zamestnancom. Do oblasti pracovnej náplne školského sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

a)      plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole,
b)      venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, žiakom vyžadujúcim si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo individuálnu zdravotnú starostlivosť,
c)      konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN,
d)     sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,
e)      koordinuje spoluprácu pedagógov, rodičov, žiakov, lekárov a polície pri riešení vytipovaných prípadov,
f)       pripravuje písomné podklady konkrétnych problémov žiakov, navrhnúť okamžité riešenie situácie a návrh na ďalší postup,
g)      vytvára podmienky pre efektívnu kooperáciu v rámci školy a triedy,
h)      vypracúva plán preventívnych aktivít pre školu,
i)        bezprostredne pracuje s triednymi kolektívmi, samosprávou školy a formálnymi i neformálnymi skupinami v zariadení,
j)        prijíma a skúma podnety najmä od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania,
k)      vedie evidenciu riešených prípadov,
odborné odporúčanie sociálneho pedagóga je pre školu záväzné

 


Úvodná stránka