• Dokumenty na stiahnutie

   • Školský poriadok

    Milí žiaci,

    naším cieľom je čo najlepšie Vás pripraviť na ďalšie štúdium po absolvovaní našej školy. Aby sme dosiahli tento cieľ, chceme vytvoriť v škole príjemné pracovné prostredie, v ktorom  Vám odovzdáme čo najviac vedomostí a skúseností. V škole sa niekedy budete učiť aj hrou, tak ako povedal Komenský, občas sa ale budete musieť vážne učiť. My sa budeme snažiť Vám byť vždy oporou a príkladom, sme tu preto aby sme Vás naučili, a určite nie preto aby sme Vám dávali zlé známky. To nás vôbec neteší. Na druhej strane všetko si musíte zaslúžiť.

    Prečítajte si tento školský poriadok, nechceme od Vás nič ťažké, nesplniteľné. Tak ako dospelí musia dodržiavať v živote a v práci určité pravidlá, tak aj v škole, ak sa chceme niečo naučiť a nesedieť tu zbytočne deväť rokov, musíme mať nejaké pravidlá.

    Dôsledne budeme dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a Listinu ľudských práv. Od Vás však žiadame presne to isté. 


    Výchovné opatrenia: Dodatok k školskému poriadku
    Pri porušovaní školského poriadku a vnútorného poriadku školy sa použije niektoré z opatrení:

    • napomenutie od triedneho učiteľa
    • pokarhanie od triedneho učiteľa
    • pokarhanie od riaditeľky školy
    • zníženie známky zo správania podľa klasifikačného poriadku    Triedni učitelia budú pravidelne kontrolovať zápisy v klasifikačnom hárku a pri hodnotení vyvodia opatrenia:

    3x zápis z jedného predmetu (nepripravenosť, zabúdanie úloh, školských pomôcok, vyrušovanie, nedisciplinovanosť...)
     

    • pohovor s rodičmi
    • výchovné opatrenia


    po nezlepšení:
     

    • 4x porušenie šk. poriadku - pokarhanie triednym učiteľom
    • 5x porušenie šk. poriadku - pokarhanie riad. školy
    • 6x porušenie šk. poriadku - dvojka zo správania
    • ublíženie na zdraví, šikanovanie (fyz. a verb. agresia) - trojka zo správania
    • ublíženie na zdraví s následkami - štvorka zo správania
    • 7 neospravedlnených hodín - dvojka zo správania
    • 21 neospravedlnených hodín - trojka zo správania
    • extrémy v obliekaní, kozmet. úpravy - pohovor s rodičmi, po nezlepšení výchovné opatrenia
    • fajčenie, cigarety - dvojka zo správania
    • alkohol, drogy v škole - trojka zo správania
    • sfalšovanie pečiatky, podpisu - trojka zo správania
    • sústavné vedomé nerešpekt. autority - dvojka zo správania
    • verbálna agresia (vulgarizmy voči vyučujúcim) - trojka zo správania
    • deštruktívna agresia (úmyselné poškodenie šk. majetku) - podľa závažnosti priestupku dvojka zo správania
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie