• Žiacka školská rada

    

   Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v našej základnej škole. Žiacka školská rada je zložená zo žiakov školy a pracuje pod vedením Mgr. Dagmar Rumanovej. Každú triedu zastupujú dvaja žiaci 5. - 9. ročníka. Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú názory a záujmy celej triedy, predkladajú návrhy na nové aktivity    v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

   Prácou Žiackej školskej rady chceme v škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti.

   Zvolení zástupcovia sa stretávajú  na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Na svojich zasadnutiach referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Rada sa  vyjadruje k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiaci sa zapájajú do organizácie celoškolských aktivít, školských súťaží,   organizujú  zbierky a zlepšujú  vzťahy v škole a v triede. Medzi pravidelné aktivity patrí napríklad Valentínska pošta, Biela pastelka, Hodina deťom, Čitateľský maratón a iné.

   Cieľom Žiackej školskej rady je žiakov naučiť  verejne vystupovať, vhodne argumentovať a obhajovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

   • Zoznam fotoalbumov

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie