• Žiacka školská rada

    

   Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v našej základnej škole. Žiacka školská rada je zložená zo žiakov školy a pracuje pod vedením Mgr. Dagmar Rumanovej. Každú triedu zastupujú dvaja žiaci 5. - 9. ročníka. Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú názory a záujmy celej triedy, predkladajú návrhy na nové aktivity    v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

   Prácou Žiackej školskej rady chceme v škole docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti.

   Zvolení zástupcovia sa stretávajú  na pracovných stretnutiach raz za mesiac. Na svojich zasadnutiach referujú, ako splnili uložené úlohy z posledného zasadnutia, hovoria o tom, čo ich trápi, čo navrhujú zmeniť, tlmočia názory a návrhy svojich spolužiakov. Rada sa  vyjadruje k otázkam, ktoré sa týkajú chodu školy, k podnetom z jednotlivých tried, k problémom vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiaci sa zapájajú do organizácie celoškolských aktivít, školských súťaží,   organizujú  zbierky a zlepšujú  vzťahy v škole a v triede. Medzi pravidelné aktivity patrí napríklad Valentínska pošta, Biela pastelka, Hodina deťom, Čitateľský maratón a iné.

   Cieľom Žiackej školskej rady je žiakov naučiť  verejne vystupovať, vhodne argumentovať a obhajovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života.

   • Zoznam fotoalbumov

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie