• Program prevencie vychádza z:

    • plánu práce koordinátora sociálno–patologických javov
    • aktuálnych odporúčaní CPP
    • aktuálnej legislatívy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov zo strategických
    • dokumentov SR zameraných na prevenciu rizikového správania sa detí
    • zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti,
    • druhý trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných
    • činov
    • 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý upravuje priestupky
    • zákon č. 36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    • zákon č. 35/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately
   • Príčiny sociálno - patologických javov

    na školách

    Na vzniku sociálno-patologických javov na školách sa v rôznej miere podieľajú vonkajšie činitele (rodina - štýly rodinnej výchovy, patologické rodinné prostredie, nízka pripravenosť, resp. nepripravenosť rodičov na výchovu dieťaťa, nedostatok času na dieťa a pod., škola - predimenzované učivo, vystresovaní, demotivovaní a unavení učitelia a žiaci, klíma školy, partia, denne prezentované násilie v médiách).

    Z vnútorných činiteľov sú to najmä dedičná podmienenosť, poruchy CNS, dispozície k neurózam a pod.Príčiny sociálno – patologických javov na školách.

   • SPOLUPRÁCA ŠKOLY S PZ SR

    OR PZ v Topoľčanoch

    ooto.topolcany@minv.sk

    tel: 0961 353 705

    email: chranimedeti@minv.sk

     

    Kontaktná osoba pre ZŠ Škultétyho:

    Miloš Kováč, tel: 0904 527 324

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie