• Výchovný poradca

     • Konzultačné hodiny

     • Výchovný poradca:    Mgr. Oľga Turečeková

      Konzultačné hodiny:  

                                             Utorok:        10:30 – 12:00 hod.

                                             Streda:          9:40 – 10:20 hod.

      e-mail: o.turecekova@centrum.sk

      telefón: 0908 057305
       

      Výchovný a kariérový  poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

      Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na školský rok 2020/2021 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovných poradcov posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovania profesionálnych želaní a kompetencií žiakov.

      Kariérny poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

      Charakteristika kariérového poradenstva:

      - zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností;

      - rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment;

      - podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry;

      - sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi;

      HLAVNÉ ÚLOHY:

      Oblasť profesionálnej orientácie

      1.Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej  

      orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.

      2.Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích

      problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

      3. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a programy Proforient a Doklady. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.

      4.Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.

      5.Spolupracovať s riaditeľom školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.        

      6.V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.

      7.Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.

      8.Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.

      9. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

      10. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

       

      Súbory na striahnutie:

      Dolezite_www_stranky__2020-2021.odt

      Dualne_vzdelavanie.odt

      Harmonogram_prijimacieho_pokracovania_pre_rodicov_a_ziakov.odt

      Mame_doma_prvaka.odt

      Niekolko_rad_deviatakom.odt

      Postup_pri_podavani_prihlasok_na_strednu_skolu.doc

      Stredne_skoly_v_Topolcanoch_v_sk.r._2019-2020.doc

      Zoznam_nedostatkovych_studijnych_odborov_a_ucebnych_odborov.odt

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie