• Profil školy

     • Profil školy

     • Základná škola Škultétyho 2326/11, Topoľčany

       

      Kontakt:

      Adresa: ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany   

                    tel.č. : 038/5322862

                    tel./fax: 038/5326240

                    e-mail: skola@zsskultetyho.sk

                                bezakova@zsskultetyho.sk

                    www stránka: www.zsskultetyho.sk

       

       


      Dátum založenia školy: 1. september 1980


      Školský rok: 20019/2020

      Počet žiakov: 633

      Počet tried: 28

      z toho 3 so zameraním na hokej a hádzanú

      Začiatok vyučovania: 8,00 hod.


      Hlavný cieľ školy: Pretváranie tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka.

       
      Špecifiká:
      1. priznaný rating  „BBB“ - Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia 
      2. získaný certifikát: Škola podporujúca zdravie
      3. zriadené 3 jazykové laboratória spĺňajúce parametre modernej jazykovej triedy
      4. vybudovaná multimediálna knižnica a čitáreň školy 
      5. zrekonštruované tri počítačové učebne pre 1. a 2. stupeň 
      6. útulný pobyt v ŠKD, práca v CVČ, zdravá výživa v školskej jedálni 


       

      Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany

       

       

      Riaditeľka ZŠ:


      Mgr. Mária Bezáková

      Mgr. Mária Bezáková

       

      Konzultačné hodiny: pondelok, piatok 13,30 – 15,00 hod.

      Kontakt – tel.č.: 038/532 28 62

                     e-mail: bezakova@zsskultetyho.sk


      Vyštudovala som PF UKF v Nitre s aprobáciou ročníky 1.-5. VYV a doplnila som si vzdelanie na PF Univerzity Komenského v Bratislave o predmet etická výchova. V školských službách som 44 rokov. Počas praxe som okrem učenia na 2. a 1.stupni v základnej škole pôsobila ako externá metodička, samostatná odborná pracovníčka v školstve, štátna školská inšpektorka a od roku 2004 som riaditeľkou našej základnej školy. Absolvovala som študijné pobyty v Dánsku –(Billund), Rakúsku- (Viedeň), v USA – vo Washingtone, v Iowe na Univerzite v Ceder Falls a na Floride v Maiamy. Získala som ocenenie v Pedagogickom čítaní v rámci okresu i v celoslovenskom kole. Mám medzinárodný certifikát na prácu s učebňou Lego Dacta, absolvovala som študijný program Orava association for democratic edukacion, som certifikovanou lektorkou tohto programu. Pracujem ako koordinátor Združenia Orava v projekte Škola, ktorej to myslí, som členkou Správnej rady Združenia. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodnej konferencie „Inovácie v škole“, kde aj lektorujem pracovné dielne. Čo si nesmierne vážim sú ocenenia, ktoré som získala za svoju prácu, predovšetkým získanie najvyššieho ocenenia Veľkú medailu sv. Gorazda.
      Mám zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť riskovať a rýchle sa rozhodovať. Hlavne dokážem odolávať stresom. Mojou najväčšou láskou sú deti, práca s nimi a moje štyri vnučky. Viem odpúšťať a zabúdať. Nemám rada klamstvo, faloš a pretvárku. Keby som si v živote mohla ešte raz vybrať povolanie chcela by som byť len a len učiteľka. Škola je pre mňa alfa a omega.

       

       

       

      Zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre I. stupeň


      Mgr. Monika Klamárová

      Mgr. Monika Klamárová

      Tel: 038 / 532 62 40

      E-mail: klamarova@zsskultetyho.sk

      www: www.zsskultetyho.sk

      Zástupkyňa riad. školy pre 1.-4. roč.
      Úradné hodiny, služba: štvrtok a každú párnu stredu 13:30 hod. - 15:00 hod.

      Vyštudovala som Vysokú školu pedagogickú v Nitre- odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Svoje štúdium som ukončila v roku 1996. Moje prvé pôsobisko bolo v ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch a od roku 2009 pôsobím na tunajšej škole. Absolvovala som rozširujúce štúdium cudzích jazykov – ANJ pre 1. stupeň ZŠ. Momentálne vyučujem hlavne anglický jazyk na 1. stupni. Som certifikovanou lektorkou Združenia Orava a projektu Škola, ktorej to myslí. Snažím sa neustále vzdelávať a učiť sa novým metódam , ktoré prináša každodenný život. Som rada, keď žiakov škola baví a tešia sa do školy. Vnášam do vyučovacích hodín motiváciu a povzbudenie. Som hrdá na to, že moje povolanie je aj mojou záľubou.

       Zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre II. stupeň


      PaedDr. Margita Laciková


      PaedDr. Margita Laciková

      Tel: 038 / 532 62 40

      E-mail: lacikova@zsskultetyho.sk

      www: www.zsskultetyho.sk

      Zástupkyňa riad. školy pre 5.-9. roč.
      Úradné hodiny, služba: utorok a každú nepárnu stredu 13:30 hod. - 15:00 hod.

      Som absolventkou Vysokej školy pedagogickej v Nitre odbor pedagogika – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor učiteľstvo SJL pre 2. stupeň ZŠ. V roku 2001 som obhájila malý doktorát. V ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch pracujem od roku 1994. Ukončila som študijné programy: Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa, Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Baltík – programovanie, Inovačné vzdelávanie o pedagogických zamestnancoch, Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, Inovačné vzdelávanie: Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Druhú atestáciu som obhájila v roku 2008 pod názvom: Inovačné prvky v spolupráci rodiny a školy. V júli 2015 som sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre II. stupeň. Neustále sa vzdelávam vo svojom odbore. Mám rada svoje povolanie preto, že je to práca, pri ktorej pomáham deťom, aby mali iskru v očiach a úsmev na perách. Držím sa hesla: „Učiteľ je len vtedy učiteľom, ak prežíva radosť cez radosť svojich žiakov.“
      Mám manžela, dcéru, syna a dvoch vnúčikov Alexandra, Tadeáša a vnučku Olíviu. Vo voľných chvíľach pracujem v záhrade, kde sa venujem kvietkom. Rada zrelaxujem pri čítaní romantických kníh. 

       

      Ostatní odborní zamestnanci:

      Ekonómka: p. Gabriela Verešová 
      PAM: p. Eva Miartanová 
      Administratívna pracovníčka: Michaela Strížencová


      Výchovný poradca:  Mgr. Oľga Turečeková
      Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Renáta Sedlárová

      Vedúci projektu Zdravá škola: Mgr. Lýdia Oravcová 
      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Oľga Štrbová
      Sociálny pracovník: Mgr. Slávka Bačovská
      Vedúca školského klubu detí: Mgr. Monika Klamárová 
      Vedúca CVČ: Mgr. Dagmar Rumanová

      Správa IKT a sieťe, webmaster: PAEDIng. Miroslav Máliš, IGIP
      Vedúca školskej jedálne: p. Helena Bačiková 
      Školník: p. Milan Thier, p. Milan Sedlár

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie