• Profil školy


    • Základná škola Škultétyho 2326/11, Topoľčany

      

     Kontakt:

     Adresa: ZŠ Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany   

                   tel.č. : 038/5322862

                   tel./fax: 038/5326240

                   e-mail: skola@zsskultetyho.sk

         www stránka: www.zsskultetyho.sk

      

      

      

     Dátum založenia školy: 1. september 1980

      

     Školský rok: 2023/2024

     Počet žiakov: 643

     Počet tried: 27

     z toho 3 so zameraním na ľadový hokej

     Začiatok vyučovania: 7,50 hod.

     Rating: BBB+

     CVČ - zrušené k 31.12.2021

      

     Hlavný cieľ školy: Pretváranie tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka.

      
     Špecifiká:
     1. priznaný rating  „BBB+“ - Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia 
     2. získaný certifikát: Škola podporujúca zdravie
     3. zriadené 3 jazykové laboratória spĺňajúce parametre modernej jazykovej triedy
     4. vybudovaná multimediálna knižnica a čitáreň školy 
     5. zrekonštruované tri počítačové učebne pre 1. a 2. stupeň 
     6. útulný pobyt v ŠKD, práca v CVČ, zdravá výživa v školskej jedálni 

      

      

     Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany

      

      

     Riaditeľka ZŠ:

      

     Mgr. Monika Klamárová

      

     Konzultačné hodiny: pondelok, piatok 13,30 – 15,00 hod.

     Kontakt – tel.č.: 038/532 28 62

                    e-mail: skola@zsskultetyho.sk

      

      

     Riaditeľka ZŠ

     Mgr. Monika Klamárová

      

     Mgr. Monika Klamárová

     Tel: 038 / 532 62 40

     Vyštudovala som Vysokú školu pedagogickú v Nitre- odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Svoje štúdium som ukončila v roku 1996. Moje prvé pôsobisko bolo v ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch a od roku 2009 pôsobím na tunajšej škole. Absolvovala som rozširujúce štúdium cudzích jazykov – ANJ pre 1. stupeň ZŠ. Momentálne vyučujem hlavne anglický jazyk na 1. stupni. Som certifikovanou lektorkou Združenia Orava a projektu Škola, ktorej to myslí. Snažím sa neustále vzdelávať a učiť sa novým metódam , ktoré prináša každodenný život. Som rada, keď žiakov škola baví a tešia sa do školy. Vnášam do vyučovacích hodín motiváciu a povzbudenie. Som hrdá na to, že moje povolanie je aj mojou záľubou.

      Zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre II. stupeň

      

     PaedDr. Margita Laciková

     Tel: 038 / 532 62 40

     E-mail: lacikova1@post.sk

     www: www.zsskultetyho.sk

     Zástupkyňa riad. školy pre 5.-9. roč.
     Úradné hodiny, služba: utorok a každú nepárnu stredu 13:30 hod. - 15:00 hod.

     Som absolventkou Vysokej školy pedagogickej v Nitre odbor pedagogika – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor učiteľstvo SJL pre 2. stupeň ZŠ. V roku 2001 som obhájila malý doktorát. V ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch pracujem od roku 1994. Ukončila som študijné programy: Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa, Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch, Baltík – programovanie, Inovačné vzdelávanie o pedagogických zamestnancoch, Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov, Inovačné vzdelávanie: Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Druhú atestáciu som obhájila v roku 2008 pod názvom: Inovačné prvky v spolupráci rodiny a školy. V júli 2015 som sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre II. stupeň. Neustále sa vzdelávam vo svojom odbore. Mám rada svoje povolanie preto, že je to práca, pri ktorej pomáham deťom, aby mali iskru v očiach a úsmev na perách. Držím sa hesla: „Učiteľ je len vtedy učiteľom, ak prežíva radosť cez radosť svojich žiakov.“
     Mám manžela, dcéru, syna a dvoch vnúčikov Alexandra, Tadeáša a vnučku Olíviu. Vo voľných chvíľach pracujem v záhrade, kde sa venujem kvietkom. Rada zrelaxujem pri čítaní romantických kníh. 

      

     Ostatní odborní zamestnanci:

      

     Ekonómka: Gabriela Verešová 
     PAM: Eva Miartanová 
     Administratívna pracovníčka: Michaela Strížencová


     Výchovný poradca: Mgr. Marcela Kubríková
     Koordinátor enviromentálnej výchovy: Mgr. Renáta Sedlárová

     Vedúci projektu Zdravá škola: Mgr. Lýdia Oravcová 

     Sociálny pracovník: Ivana Miková
     Vedúca školského klubu detí: Renáta Sedlárová

     Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní: Mgr. Dagmar Rumanová

     Koordinátor školského podporného tímu: Mgr. Oľga Štrbová

     Školský podporný tím:

     https://zsskultetyho.edupage.org/a/skolsky-podporny-timhttps://zsskultetyho.edupage.org/a/skolsky-podporny-tim

      

     Správa IKT a sieťe, webmaster: PAEDIng. Miroslav Máliš, IGIP
     Vedúca školskej jedálne: Helena Bačiková 

     Školníci: Ľudovít Konečný, Milan Thier

     Školská bezpečnostná služba: Vladimír Jánsky

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie