• Doplatok za stravu

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Ak vám niektorým svieti poplatok "obnova zálohy 30 €", tento doplatok je generovaný automaticky u takých žiakov, ktorí si už pôvodnú zálohu vyčerpali neodhlasovali sa, alebo si stravu neprevzali.

      Nedá sa nejako vypnúť či zmazať (jedáleň odovzdáva výkaz o dotovanej strave každý mesiac). Ak si deti neprevzali jedlo, tak si vyčerpali zálohu 30 € a tú im systém už odrátal. Tým pádom, musíte doplatiť zálohu 30 €.

      Ak si dieťa zabudne čip, pri výdajnom okníčku to nahlasuje kuchárovi, ktorý nahodí dieťaťu, že si obed prevzalo.

      Treba sledovať, či máte deti odhlásené z obeda, keď chýbajú. Keď bola škola zatvorená, tak žiakov sme odhlasovali my. Pri každom nástupe, či už keď po uvoľňovaní opatrení nastúpil 1. stupeň, neskôr 8. a 9. ročník a tento týždeň všetci, tak sme písali na webovú stránku, že žiakov treba odhlásiť, ak nenastúpia.

     • Usmernenie Mesta Topoľčany k návratu žiakov do školy od 26. 04. 2021

     • Právna analýza právneho referátu MsÚ k problematike návratu do škôl od 19.04.2021 a aplikačné otázky vyhlášky ÚVZ SR č. 187

       

      1. Vydávanie vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

      Podľa § 59b ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“):

      „(1) Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom.

      (2)Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa odseku 1 sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.“

      Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187, ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal na základe § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., sa s účinnosťou od 19.4. 2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Rozhodnúť o protizákonnosti právneho aktu alebo opatrenia orgánu verejnej správy môže výlučne príslušný súd, k dnešnému dňu však o nezákonnosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo o nezákonnosti opatrení, resp. uznesení prijatých vládou Slovenskej republiky takýmto spôsobom rozhodnuté nebolo.

       

      2. Preukazovanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19

      Jedným z opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cit. vyhláškou je preukazovanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu môže vydať iba na to oprávnená autorita, napr. poskytovatelia prevádzkujúci MOM.

      Z uvedeného je zrejmé, že t. č. nie je možné akceptovať zo strany školy na účely preukázania splnenia tejto podmienky výsledok testu, ktorý si zákonný zástupca urobí napr. doma testom z lekárne, bez príslušného potvrdenia od oprávnenej osoby.

      Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. „Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné ... plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva“.

      Ak je príslušnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo všeobecnosti zakázaný vstup do priestorov prevádzkovateľa (vrátane školy) s uvedenými výnimkami, medzi ktoré patrí preukazovanie sa výsledkom testu a zákonný zástupca žiaka alebo žiak by sa odmietol preukázať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom a nešlo by o zdravotnú výnimku určenú hlavným hygienikom SR, škola, resp. školské zariadenie sú povinné podniknúť opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia ostatných zamestnancov a žiakov a  vstup takejto osoby do budovy neumožniť.

      Škola, resp. školské zariadenie nepreberá v takom prípade za žiaka zodpovednosť. Zodpovednosť za žiada , ktorého vyšle do školy zákonný zástupca bez splnenia podmienok vyhlášky č. 187, je výlučne zákonný zástupca, ktorý si má byť vedomý povinností uložených touto vyhláškou ÚVZ SR vrátane toho, že ak sa žiak, resp. zákonný zástupca  podmienkami v zmysle vyhlášky č. 187 nepreukáže, riaditeľ je povinný zakázať vstup týchto osôb do školy.

      Nerešpektovanie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by mohlo naplniť znaky priestupku alebo správneho deliktu.

      Do pozornosti dávame ustanovenie § 3 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021, v zmysle ktorého sú prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa citovanej vyhlášky.

       

      3. Oblasť GDPR ochrany:

      Pokiaľ ide o odovzdávanie, resp. uchovávanie potvrdení o negatívnom výsledku vyššie uvedených testov uvádzame nasledujúce:

      Zo žiadneho právneho predpisu, uznesenia vlády Slovenskej republiky alebo vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nevyplýva povinnosť, aby zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka kópiu tohto dokladu  - potvrdenia o negatívnom výsledku testu, odovzdal na uchovanie škole, a ani oprávnenie školy túto kópiu požadovať na odovzdanie.

      Avšak, pokiaľ ide o uchovávanie Čestných vyhlásení o bezinfekčnosti, odporúčame, aby si škola tieto ponechala pre prípad, ak sa preukáže nepravdivosť tvrdení v čestnom vyhlásení obsiahnutých. Podpísaním čestného vyhlásenia zákonný zástupca udeľuje zároveň súhlas  so spracovaním osobných údajov.

      Vzhľadom na skutočnosť, že vzor čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti bolo vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je zverejnené na stránke ministerstva, odporúčame neakceptovať čestné vyhlásenia, ktoré nebudú na vzorovom tlačive alebo budú inak upravované.

     • Oznam pre žiakov a rodičov 5. až 9. ročníka ZŠ Škultétyho

     • Mesto Topoľčany zabezpečilo testovanie pre žiakov a rodičov našej školy.

      Testovanie sa uskutoční 25. 04. 2021 (t. j. nedeľa) vo vyhradenom čase od 14,00 – 15,00 hod. (pre žiakov a rodičov ZŠ Škultétyho Topoľčany) na „sídlisku F“ v priestoroch klubu dôchodcov „Slnečnica“ (vedľa lekárne Pilulka) na ulici Ľ. Podjavorinskej v Topoľčanoch.

     • Návrat žiakov 5. až 9. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 26. apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie v Základných školách SR podľa COVID AUTOMATU - teda 5. až 9. ročník. Do školy ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany nastúpia žiaci terajšieho 5. až 9. ročníka.


      Podmienkou účasti na vyučovacom procese je:

       • preukázanie potvrdenia o bezinfekčnosti rodinného prostredia (viď príloha)
       • negatívny test jedného zo zákonných zástupcov 
       • negatívny test žiaka 5. až 9. ročníka 
       • potvrdenie o výnimke podľa Vyhlášky č. 187 ÚVZ SR z 19. 04. 2021 (viď príloha)
       • písomné čestné prehlásenie podľa Vyhlášky č. 187 ÚVZ SR z 19. 04. 2021 (viď príloha)

      Vyučovanie sa začína o 7,50 h. Ráno všetci účastníci prejdú - RANNÝM FILTROM - meranie teploty a dezinfekcia.

      Preukázanie potvrdeniami o bezinfekčnosti a negatívnymi testami skontrolujú triedni učitelia.

      V prvý deň v škole t. j. 26. 04. 2021 budú mať žiaci 5. až 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi bez učebníc len s písacími potrebami a v prezuvkách.

      Obed bude zabezpečený v ŠJ. V prípade neodobratia stravy je potrebné sa odhlásiť elektronicky do piatku 23. 04. 2021 do 14,00 h. 

      Ostatné organizačné pokyny o priebehu vzdelávania dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.


      Prílohy:

      cestne_vyhlasenie_rodica.pdf

      Potvrdenie_o_vynimke_1.pdf

      Pisomne_cestne_prehlasenie_2.pdf​​​​​​​

     • Pytagoriáda

     • ŽIačka 5. B triedy Martinka Mečárová sa zapojila do okresného kola Pytagoriády, kde sa umiestnila na 

      1. mieste.

      Srdečne gratulujeme!

     • Oznam pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

     • Vážení rodičia,

      v posledných dňoch sme zaznamenali viacero negatívnych postojov ohľadom podmienok otvárania škôl od 19.4.2021. Podmienky, ktoré nastavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konzultovalo mesto Topoľčany ako zriaďovateľ s RÚVZ a právnickými kanceláriami. Ani zriaďovateľ, ani riaditeľ/riaditeľka školského zariadenia nie sú kompetentní meniť ani nastavovať iné podmienky návratu detí do škôl.

      Všetkým (mestu Topoľčany aj riaditeľkám základných škôl) záleží na otváraní škôl pre všetky deti, preto sa snažíme vytvárať kroky na zmiernenie podmienok s ohľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu COVID-19.

       

      S pozdravom

       

      Mgr. Lenka Savarová

      referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

       

      e-mail: lenka.savarova@topolcany.sk

      mobil: +421 908 714 150

      tel: +421 38 5340 363

      logo-mesto-topolcany-1463x689

      Nám. M.R.Štefánika 1/1

      955 01 Topoľčany

      Slovenská republika

      https://www.topolcany.sk/

      https://www.facebook.com/topolcanyoficialne

     • Návrat žiakov 8. a 9. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 19. apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie v Základných školách SR podľa COVID AUTOMATU - teda 8. a 9. ročník.

      Do školy ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany nastúpia žiaci terajšieho 8. a 9. ročníka.

      Podmienkou účasti na vyučovacom procese je:

      • preukázanie potvrdenia o bezinfekčnosti rodinného prostredia (viď príloha)
      • negatívny test jedného zo zákonných zástupcov 
      • negatívny test žiaka 8. a 9. ročníka 

      Vyučovanie sa začína o 7,50 h. Ráno všetci účastníci prejdu - RANNÝM FILTROM - meranie teploty a dezinfekcia.

      Preukázanie potvrdeniami o bezinfekčnosti a negatívnymi testami skontrolujú triedni učitelia.

      V prvý deň v škole t.j. 19. 04. 2021 budú mať žiaci 8. a 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi bez učebníc len s písacími potrebami a v prezúvkach.

      Obed bude zabezpečený v ŠJ. V prípade neodobratia stravy je potrebné sa odhlásiť elektronicky do piatku 16. 04. 2021 do 12,00 h. 

      Ostatné organizačné pokyny o priebehu vzdelávania dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

     • OZNAM

     • V súvislosti z rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa obnovuje školské vyučovanie v ZŠ na prvom stupni a aj pre skupiny žiakov na druhom stupni v počte 5 žiakov v skupine + 1 pedagóg, ak sa žiakom nedá dištančne vdelávať (viď príloha Rozhodnutie ministerstva). 

      Všetci žiaci 1. stupňa nastúpia 12.4.2021 na školské vyučovanie v ZŠ Škultétyho, teda aj tí žiaci, u ktorých sa doteraz realizovalo dištančné vzdelávanie. 

      Pri nástupe žiaci predložia:

      1. potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

      2. kópiu negatívneho testu jedného z rodičov, potvrdenie o prekonaní Covid-19, prípadne potvrdenie o zaočkovaní 2-krát vakcínou.

      Ak dieťa nenastúpi na školské vyučovanie akceptuje sa ospravedlnenie v prípade ochorenia od detského pediatra alebo ospravedlnenie od rodiča podľa zákona.

      Neprítomnosť žiaka na vyučovaní je nutné konzultovať s príslušnou triednou pani učiteľkou na 1. stupni.

       

      prílohy:

      bezinfekcnost(1).docx

      Rozhodnutie_ministra_z_8._4._2021_s_ucinnostou_od_12._4._2021.pdf

     • Návšteva v školskej knižnici

     • Žiaci 2. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Blankou Grznárovou navštívili knižnicu a priniesli vrátiť prečítanú knihu „ Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. V čitárni sa dozvedeli o spisovateľovi Jozefovi  Čapkovi, že bol aj  maliarom, fotografom a knižným grafikom. Žiakom sa kniha páčila je  vtipná, poučná a deti sa naučili, že priateľstvo je o vzájomnej pomoci a porozumení. Žiaci sa potom zahrali na ilustrátorov kníh a  vytvorili si svoj vlastný obal knihy. Z knižnice si odniesli novú rozprávkovú knihu Trojruža.

     • Inakosť nám pristane, alebo „Byť autistom neznamená byť AUT.“

     • 2. apríl je vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Do našej školy boli v tomto školskom roku prijatí dvaja chlapci na I. stupeň ZŠ, ktorú majú túto poruchu autistického spektra. Na základe tejto skutočnosti sme sa preto rozhodli, že sa pridáme k tisícom ľudí po celom svete, a aj my sa budeme snažiť šíriť povedomie o autizme.

      Keďže obaja títo žiaci navštevujú tú istú triedu, kolektív pedagogických zamestnancov sa rozhodol, urobiť si v tejto triede „MODRÝ DEŇ“.

      Prečo práve „modrý deň“ ? Modrá farba je farbou komunikácie. Komunikácia je jednou z troch oblastí, v ktorej deti s poruchami autistického spektra majú výrazné problémy. Naša trieda sa preto zafarbila namodro. Obliekli sme si modré tričká, nafúkali sme modré balóny, vyrábali sme si modré srdiečka.

      Deťom tento svet INAKOSTI prišiel priblížiť šašo Šťastko. Snažil sa im prostredníctvom videí, rozprávok, hier a aktivít ukázať a lepšie pochopiť ich vnímanie, ich videnie sveta. Pri týchto aktivitách si deti neraz zakrývali uši, mali v tvári strach, či smútok... Niektorí z nich reagovali slovami: „Je to veľmi nepríjemné!“, „Bojím sa!“

      V druhej polovici dňa deti navštívili terapeutická miestnosť – SNOEZELEN. Tu mali naopak možnosť zažiť uvoľnenie, pokoj, ticho. Nakoniec sme si spolu vyrobili STROM INAKOSTI.

      Myslíme si, že inakosť nám pristane, a že byť autistom neznamená byť „AUT“. Veríme, že sme aspoň malou časťou prispeli k niečomu väčšiemu, a to zvýšeniu šírenia dobrej myšlienky, empatie, spolupatričnosti medzi nami, pretože nikto nechce byť „AUT“.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie