• Zmeny v platení za školské obedy

     • Od 1.9.2021 v zmysle úpravy zákona o dotáciách dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácie na stravu v základných školách. Nárok na dotáciu v sume 1,30€ na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu má dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.  Je potrebné na ÚPSVaR Topoľčany čo možno najskôr, najneskôr do 5.8.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v HM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021. Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia - na mesto Topoľčany (prípadne do školy).  Nárok na dotáciu má aj dieťa, ktorého ani jeden z rodičov si neuplatňuje daňový bonus. V tom prípade rodičia doručia na mestský úrad od 4. do 6. 8.2021 čestné vyhlásenie.

      Všetky zmeny pre deti v HN a detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, alebo v prípade vzniku nároku na daňový bonus, prípadne iných skutočností, ktoré majú vplyv na výpočet sumy dotácie, je potrebné nahlásiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom nastala zmena.

      Čo sa týka zmeny v skutočnostiach ako príchod, odchod zo zariadenia, je potrebné to písomne oznámiť do konca toho mesiaca, v ktorom nastala zmena.

      https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava/cestne_vyhlasenie.docx

       

      Zo stránky ÚPSVaR Topoľčany:

       

      Poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021

      § 4 - Zákon č. 544/2010

       

      Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (3)

      Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na

      a)

      každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

      b)

      dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      c)

      dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

     • Podmienky pobytu v Letnej škole

     • Podmienky pobytu v Letnej škole

      Žiakom počas pobytu v Letnej škole bude poskytnutá strava vo forme obeda zo štátnej dotácie. Nebude im poskytnutá desiata a ani olovrant , ktorú musia zabezpečiť rodičia z vlastných zdrojov. Počas Letnej školy bude fungovať školský bufet , v ktorom si bude možné desiatu alebo olovrant zakúpiť.

      Pitný režim zabezpečí škola počas oboch turnusov. 

       

       

       

     • Letný tábor "Prázdniny s tajomstvom" - 1. a 2. deň

     • Letný tábor „Prázdniny s tajomstvom“ – skupina detí 2.B a 4.A. Deti relaxujú pod vedením  p. vych. Renáty Jančekovej a p.vych. Renáty Sedlárovej. Deti majú za sebou 1. a 2. deň a zaujali ich: zoznamovacie hry, beseda so zdravotníkom, nácvik prvej pomoci a praktický nácvik, relaxačné  a športové hry, tvorivá dielnička: Výroba slizu, tvorivá dielnička: Výroba rámiku na fotografiu z tábora...  a „sladké prekvapenia“ od Šimonkovej mamičky. Ďakujeme.

     • Koniec školského roka 2020/2021

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

      Je tu posledný júnový deň a to je signál, že ďalší školský rok je v svojom závere, v poradí rok 2020/2021. Opäť zvláštny, neobvyklý tým, že pretrvávajúca pandémia zabránila všetkému obyčajnému, pravidelnému a normálnemu prežívať bežné školské dni plné napätia, očakávania, ale aj radosti z poznávania naberania vedomostí, každodenných stretnutí so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Akosi sme si na tieto netradičné chvíle zvykli.

      Ďakujem vám všetkým, že sme to dokázali spoločne zvládať, že ste spolu so svojimi učiteľmi preberali nové učivo, písali domáce úlohy, robili malé projekty a dokázali ste riešiť aj úlohy na diaľku. Robili sme spoločne všetko preto, aby sme vždy čo najlepšie prebrali učivo, aby ste si to osvojili aj keď všetci vieme, že osobný kontakt nám všetkým najviac chýbal. Necelý 1. štvrťrok takmer do konca októbra sme boli v škole všetci a posledný štvrťrok od apríla sme sa znova stretli. Bolo to málo na utvrdenie všetkého učiva, o to viac sa budete musieť usilovať od septembra zopakovať všetko, čo počas prázdnin vyprchá z vašich pamätí. Nevieme, čo nás čaká, ale veríme vo vaše schopnosti, dúfame, že všetci zvíťazíte nad lenivosťou a domácimi metódami a pochopíte, že učenie v živote je veľmi dôležité, vedomosti sa do hláv len tak vtesnať nedajú. Všetci sa učíme celý život, vždy sa niečo dozvieme, objavíme a to je na tom živote najkrajšie. Skúste si len tak pre seba povedať a vymeniť slová – „musím sa učiť“ – za slová – „chcem sa učiť“! a hneď budeme mať my učitelia v laviciach partnerov, ktorí budú tí, ktorí nás budú neustále poháňať v získavaní vedomostí s cieľom vedieť viac a viac. To nie je nemožné, môže to byť realita a zbožné prianie každého učiteľa, ale aj žiaka.

      Vy, najmenší žiaci prváci, zvládli ste svoj  prvý školský rok – čítate, píšete a počítate – je to úžasné, už sa v tom len zdokonaľovať a chcieť stále vedieť viac a viac.

      Vás deviatakov čaká ďalšie obdobie, ktoré vás viac priblíži k dospelosti, stredná škola. Čas uplynul veľmi rýchlo, ale spomienky na školu pretrvajú večnosť. Uchovajte si na našu školu spomienky – v našich srdciach určite zostanete a pripomínať vás budú aj vaše tablá, ktoré sú prekrásne. Rozídete sa na všetky strany, naša škola však bude pre vás otvorená, kedykoľvek sa môžete prísť pochváliť ako sa vám darí.

      Vám milí kolegovia a kolegyne zo srdca ďakujem za všetko úsilie, ktoré ste pri dištančnom vzdelávaní vynakladali a vôbec ste sa nesťažovali – všetko ste robili s pokorou a zodpovednosťou a to nás všetkých posúva na rebríčku hodnôt do najvyšších poschodí ľudskosti. Všetci si zaslúžite prázdninový a dovolenkový oddych. Načerpajte sily, venujte sa rodine, najbližším a v auguste sa plní optimizmu znovu stretneme.

      Ďakujem za 21 rokov kantorskej práce pani učiteľke Olinke Turečekovej, ktorá sa okrem zodpovednej učiteľskej práci venovala práve ôsmakom a následne deviatakom, ktorým pomáhala s výberom strednej školy a budúceho povolania. Na každom z vás jej vždy záležalo a chcela pre vás len to najlepšie.

      Po 10-tich rokoch učiteľovania odchádza aj pani učiteľka Marcelka Trenčanská,  bude nám, aj vám, milí žiaci určite chýbať, jej hodiny matematiky a malé prírodovedné  projekty, ktoré s vami realizovala budú pre nás už len spomienkou. Ako mi prezradila, veľmi nerada odchádza, ale niekedy okolnosti v mnohom zmenia naše cesty i plány a my sa im musíme prispôsobiť.

      A do tretice na dolnej chodbe už nebudete stretať tetu Martu, ako ste ju familiárne oslovovali, už ju nenahneváte rozhádzanými papierikmi, neporiadkom pri smetnom koši, či nezotretou tabuľou. Aj ona sa snami lúči po 21 rokoch práce, ale určite sa v škole niekedy len tak objaví si zaspomínať.

      Milé kolegyne, prajem vám všetkým pevné zdravie a uchovajte si nás  dlho v pamäti, my na vás taktiež nezabudneme.

      A už len slová na rozlúčku. Máme pred sebou  2 dlhé mesiace oddychu užite si ich všetci  v zdraví .

      Krásne prázdniny všetkým!

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie