• Spelling Bee 2022/2023

     • V piatok, 27.1.2023, sa vybraní žiaci našej skoly zúčastnili 5.ročníka anglickej hláskovacej súťaže "Spelling Bee", ktorú pravidelne organizuje ZŠ Hollého. Naše družstvo v zložení David Junas (5.H), Lukáš Labuda (5.B), Linda Mičudová (5.B), Sofia Mac (5.A) a Matej Babulic (5.A) po skvelom hláskovacom výkone porazilo družstvá z ďalších 4 škôl a súťaž vyhralo.Srdečne blahoželáme!

     • Projekt "Simulácia Biatlonu"

     • Dňa 27. 01. 2023 sa na našej škole konal projekt "Simulácia BIATLONU", ktorého sa zúčastnili žiaci 5. - 8. ročníka. ŽIaci si mohli vyskúšať simuláciu behu na lyžiach a následnú streľbu z laserových pušiek. Všetko sa organizovalo v telocvični, kde boli rozložené stanoviská - skúšovná a súťažná strelnica. Na skúšobnej si deti precvičili streľbu a potom prešli na súťažnú, kde už simulovali beh na lyžiach so streľbou. 

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Dnes sme uskutočnili vyhodnotenie zberu papiera. Žiaci z jednotliých tried vyzbierali spolu "1720,5 kg" papiera. Za najlepšiu triedu bola vyhlásená 5.B, ktorá vyzbierala krásnych "629 kg" papiera a bola ocenená sladkou odmenou - ovocnou tortou. 

      Žiaci, ktorí priniesli najviac kg papiera a boli ocenení: 

      1. Lukáš Žurek 2.B vyzbieral 198 kg

      2. Šimon Želiska 5.B vyzbieral 195 kg

      3. Lukáš Labuda 5.B vyzbieral 168 kg

      4. Martin Šramatý 5.B vyzbieral 153 kg

      5. Lenka Siroteková 9.B  vyzbierala 150 kg

      6. Marcela Pecháčová 3.A vyzbierala 143 kg

      7. Adela Vaculčíková 1.A  vyzbierala 135 kg

      8. Branko Gerhát 3.B vyzbieral 126 kg

      9. Tereza Gerhátová 1.A vyzbierala 126 kg

     • Šaliansky Maťko - výsledky

     • Dňa 12. januára 2023 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti. 

      V I. kategórii (2. a 3. ročník) bolo 10 súťažiacich.

      Výsledky:

      1. miesto - porota neudelila 

      2. miesto - Liliana Brath z 2. A

      3. miesto - Nina Páleníková z 3. A

       

      V II. kategórii:

      1. Daniel Mikula - 5. A

      2. Lucia Košelová - 5. B

      3. Michaela Gurecká - 4. C

      3. Jakub Bobošík - 5. C

       

      V III. kategórii:

      1. Timea Janjicová - 6. A

      2. Martin Šiška - 6. C

       

      Prví postupujú do okresného kola. 

      Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť. 

     • Kritéria pre prijatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním:

     • Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

       

      Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

      1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

      3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

      4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy

      5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

       

      Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 10. januára 2023

     • Stravné v školskej jedálni

     • Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 15/2022 o určení výšky finančných príspevkov        v školách a v školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany sa zvyšujú náklady na stravu v pásme 3.

      Zmenilo sa stravné nasledovne:

      1. stupeň desiata - 0,70 € / deň

      2. stupeň desiata - 0,75 € / deň

      1. stupeň obed - 1,70 € /deň

      2. stupeň obed - 1,90 € / deň

       

      VZN č. 15/2022 - účinné od 1.1.2023 

       

       

     • Šťastný nový rok!

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia a priatelia školy,

      Do Nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,
      veľa zdravia, lebo je vzácne,
      veľa lásky, lebo jej je málo
      a veľa všetkého, čo by za to stálo.  

      vedenie školy

     • Lyžiarsky kurz LVVK sa presúva!

     • Lyžiarsky kurz, ktorý mal začať 8.1. 2023 sa presúva z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Náhradný termín bude zverejnený v závislosti od predbežných predpovedí počasia. Rodičov prosíme, aby si zatiaľ nepožičiavali lyže a výstroj na LVVK.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
     +421 38 532 62 40 - tel./fax
     +421 38 532 20 07 - ekonómka
     +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
     +421 911 331 176 - školská jedáleň
     +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

     mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

     1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
     2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
     3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
     4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
     5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
     6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
     7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
     Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
     8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
     9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
     10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
     11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
     12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11
     95501 Topoľčany
     Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie