• Oznam pre rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 Topoľčany oznamuje všetkým rodičom žiakov školy, že dňa 11. apríla 2024 sa uskutoční "Slávnostná pedagogická rada" z príležitosti Dňa učiteľov a ŠKD bude v ten deň fungovať len do 15,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka ZŠ

     • Spelling Bee

     • Vo štvrtok, 4.4.2024, sa vybraní žiaci našej skoly zúčastnili 6.ročníka anglickej hláskovacej súťaže "Spelling Bee", ktorú pravidelne organizuje ZŠ Hollého. Naše družstvo v zložení Denis Filo, Tomáš Marga (5.H), Alex Hudec, Janka Faragová (5.B) a  Miška Gurecká(5.C) po skvelom hláskovacom výkone porazilo družstvá z ďalších 3 topoľčianskych škôl a súťaž vyhralo. Denis Filo navyše získal cenu za najrýchlejšieho "hláskovača" celej súťaže. Srdečne blahoželáme!

     • POHOĎÁČIK - letný tábor

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že aj tento rok cez letné prázdniny bude fungovať mestský denný tábor „Pohoďáčik“.

      Ako vždy sa bude organizovať v priestoroch Základnej školy Tribečská 1653/22, Topoľčany.

       

      Do tábora sa môžu prihlásiť deti od 6 do 12 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v meste Topoľčany.

      Tento letný denný tábor sa organizuje v 2 termínoch:

      1. Termín: 8.7.2024  – 12.7.2024
      2. Termín: 5.8.2024 – 9.8.2024

      Suma úhrady za jedno dieťa na jeden termín je 100 eur (slovom sto eur).

       

      Výzvu na predkladanie prihlášok by sme chceli uskutočniť prostredníctvom Vašich škôl cez platformu EDUPAGE.

      Preto prosíme, aby ste prostredníctvom Edupage zverejnili výzvu a prihlášku, ktorú si môže rodič vytlačiť a zaniesť, najlepšie osobne na podateľňu MÚ v Topoľčanoch.

       

      Na každý termín je možné umiestniť len 50 detí a preto budú deti zapísané do tábora podľa času doručenia prihlášky na podateľňu.

       

      Aby mali všetci rovnaký čas na rozhodnutie, je potrebné, aby ste výzvu aj s prihláškou zverejnili v rovnakom čase ako všetky ostatné školy.

       

      Prihlášky:

      Zavazna_prihlaska_1.termin.pdf

      Zavazna_prihlaska_2.termin.pdf

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 Topoľčany oznamuje, že dňa 28. marca až 2. apríla 2024 budú Veľkonočné prázdniny. 

      Prajeme všetkým ich príjemné prežitie. Do školských lavíc nastúpia žiaci 3. apríla 2024. 

      Mgr. Mária Bezáková 

     • Oznam pre žiakov a rodičov

     • V stredu t. j. 27. marca 2024 bude prebiehať akcia vyhlásená zriaďovateľom pod názvom "Upracme si Topoľčany", do ktorej sa zapojila aj naša škola.

      1. stupeň pôjde s triednou učiteľkou cez 4. vyučovaciu hodinu a 2. stupeň cez 5. vyučovaciu hodinu.

      Šiesta a siedma hodina odpadá. 

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 08. apríla do 10. apríla 2024 v čase od 13.00 hod. do 15.30 h. 

       

      Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka. Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.

       

      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič.

      ŽIADOSŤ SI PRED ODOSLANÍM PREKONTROLUJTE!

      Zápis sa uskutoční za prítomnosti zákonných zástupcov a prítomnosti dieťaťa.  

      Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom.

       

      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 12/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. 

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak Vám termín zápisu od 08. 04. 2024 do 10. 04. 2024 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30. 04. 2024 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete na t. č. 0911 331 232 – špeciálny pedagóg Mgr. Oľga Štrbová

       

      Prílohy:

      Kriteria_zapisu.doc

      co-ma-vediet-prvak.pdf

      Priloha-c.-1---cestne-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu_1679994786.pdf

      Priloha-c.-2---Pisomne-vyhlasenie-zakonnych-zastupcov.pdf

      usmernenie_1710924207.pdf

      zoznam_skolskych_potrieb(1).doc

      eduresized_skolske_obovody_2(2).jpg

      eduresized_skolske_obovody(2).jpg

       

     • „ Čítajme si...“

     • Už 15. ročník celoslovenského maratónu v čítaní detí organizuje Linka detskej istoty. Tento rok bol realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.  V našej škole sa konal 18. marca 2024 v školskej knižnici. Zapojili sa žiaci od prvého po štvrtý ročník. Detí sa zapojili prečítaním úryvku  z vybranej knihy a spolu čítalo 205 žiakov. Cieľom projektu je pritiahnuť viac detí k čítaniu a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

     • Hviezdoslavov Kubín 2024

     • Dňa 13.3.2024 sa konalo v Tríbečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese-Hviezdoslavov Kubín.Našu školu úspešne reprezentovali títo recitátori:Jakub Bobošík/6.C /-1.miesto s postupom do okresného kola, Nicoletta Majgotová/8.B/ s postupom do okresného kola, Alex Chudý/5.A/ -3.miesto, Eliška Hlavačková/3.C/- 3.miesto, Lucia Gregoríková/3.C/-3.miesto. Súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce a prajeme veľa šťastia!

      H. Dubná

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

      Dňa 14. 03. 2024 sa uskutočnili voľby rodičov do Rady školy. Volilo sa v dvoch kolách tajným hlasovaním, krúžkovaním maximálne štyroch  zástupcov. Zo 60 platných volebných lístkov boli podľa počtu hlasov do Rady školy zvolení: 

      1.Ing. Janka Felediová

      2. Mgr. Dagmar Mokrá

      3. JUDr. Jana Szábová

      4. Mgr. Janka Futrošová

      Ďakujeme rodičom za účasť vo voľbách. Bývalým členom RŠ ďakujeme za ich doterajšiu činnosť a spoluprácu. Novozvoleným zástupcom rodičov prajeme do nového volebného obdobia veľa správnych rozhodnutí pre rozvoj našej školy.

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Dňa 20. 03. 2024 (streda) budú zo stravovania odhlásení všetci žiaci 2. stupňa. Kto bude chcieť v ten deň stravu, musí sa sám prihlásiť. Obedy sa budú vydávať do 12,15 hod. Ďakujem za porozumenie.

      Mgr. Mária Bezáková 

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Udelenie riaditeľského voľna

      Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ  udeľuje riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany žiakom 5. – 8. ročníka dňa 20. 03. 2024 (streda) – RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu bezproblémového priebehu organizovania TESTOVANIA T 9.

      Vzhľadom na obmedzený počet voľných učební  nie je možné inak zabezpečiť plynulý priebeh priebeh administrácie T9 – 2024. Vyučovanienie  v nasledujúci deň riadne pokračuje.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Voľby členov do Rady školy

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že opakované voľby do Rady školy sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 hod. v školskej jedálni ZŠ Škultétyho. 

      Prosíme rodičov, aby si prečítali Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb do Rady školy. 

      Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb pri ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany:

      1. Voľby do RŠ zo zástupcov rodičov sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 h. do 16,30 h. v ŠJ pri ZŠ Škultétyho Topoľčany

      2. Zástupcovia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, ktorí majú záujem o členstvo RŠ sa nahlásia do 12. 03. 2024 (v utorok) do 13,00 hod. na riaditeľstve školy. 

      3. Kandidátom nemôže byť rodič žiaka, ktorý je zároveň zamestnancom školy. 

      4. Volebná komisia skontroluje správnosť prihlásených kandidátov, spíše zápisnicu a vypracuje volebné lístky, ktoré následne opečiatkuje. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. 

      5. Platný hlasovací lístok je so 4 zakrúžkovanými kandidátmi, alebo tromi, dvomi alebo jedným kandidátom. 

      6. Neplatný listok je, ak sú zakrúžkovaní viacerí ako 4 kandidáti. 

      7. Mandátová komisia spočíta počet prítomných rodičov. V prípade nižšieho počtu ako je nadpolovičná väčšina platných voličov, riaditeľka vyhlási opakované voľby, ktoré sa uskutočnia 15 minút po zverejnení výsledkov 1. kola. V 2. kole nie je potrebná nadpolovičná väčšina voličov. 

      8. Do Rady školy sú vo voľbách zvolení 4 zástupcovia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov. V prípade rovnosti hlasov o členstve v Rade školy sa rozhodne žrebovaním.

      9. Rodičia žiakov, môžu uplatniť len jeden hlas za rodinu bez ohľadu na počet detí navštevujúcich školu. 

      10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z priebehu volieb a oznámi výsledky volieb najneskôr 48 hodín od uskutočnenia volieb na webovom sídle školy.

       

      V Topoľčanoch 12. 03. 2024                                                  Mgr. Monika Klamárová, zástupca školy

     • DAB v Nitre

     • Vo februári sa žiaci 5.A, 6.B a 6.C zúčastnili divadelného predstavenia v DAB v Nitre pod názvom „Povala“. Išlo o kultový maďarský rozprávkový muzikál, ktorý sa v našich divadlách predstavil prvýkrát. Muzikál nám priniesol vtipný príbeh o jednom vlámaní, o dvoch zaľúbencoch a štyroch duchoch, ktorí hľadali lepší svet. Tento príbeh oslovil nielen žiakov našej školy, ale i žiakov po celej Európe.                                                                 Veríme, že sa deťom návšteva divadla páčila a tento neopakovateľný zážitok si budeme môcť opäť vychutnať už čoskoro.

      Mgr. Zuzana Jánošová

     • Ypsilon - slovina je hra

     • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 7. ročníka celoslovenskej súťaže v slovenskom jazyku a literatúre pod názvom „Ypsilon – slovina je hra“. Išlo o 1. ročník tejto súťaže na našej škole. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých ročníkov. Testy boli prispôsobené jednotlivým ročníkom podľa štátneho vzdelávacieho programu. Celkom sa do súťaže zapojilo štrnásť žiakov. Všetci žiaci získali diplom a malú odmenu.

      Gratulujeme!

      Mgr. Zuzana Jánošová

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že opakované voľby do Rady školy sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 hod. v školskej jedálni ZŠ Škultétyho. 

      Prosíme rodičov, aby si prečítali Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb do Rady školy. 

      Organizačné zabezpečenie opakovaných volieb pri ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany:

      1. Voľby do RŠ zo zástupcov rodičov sa uskutočnia 14. 03. 2024 o 15,30 h. do 16,30 h. v ŠJ pri ZŠ Škultétyho Topoľčany

      2. Zástupcovia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, ktorí majú záujem o členstvo RŠ sa nahlásia do 12. 03. 2024 (v utorok) do 13,00 hod. na riaditeľstve školy. 

      3. Kandidátom nemôže byť rodič žiaka, ktorý je zároveň zamestnancom školy. 

      4. Volebná komisia skontroluje správnosť prihlásených kandidátov, spíše zápisnicu a vypracuje volebné lístky, ktoré následne opečiatkuje. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. 

      5. Platný hlasovací lístok je so 4 zakrúžkovanými kandidátmi, alebo tromi, dvomi alebo jedným kandidátom. 

      6. Neplatný listok je, ak sú zakrúžkovaní viacerí ako 4 kandidáti. 

      7. Mandátová komisia spočíta počet prítomných rodičov. V prípade nižšieho počtu ako je nadpolovičná väčšina platných voličov, riaditeľka vyhlási opakované voľby, ktoré sa uskutočnia 5 minút po zverejnení výsledkov 1. kola. V 2. kole nie je potrebná nadpolovičná väčšina voličov. 

      8. Do Rady školy sú vo voľbách zvolení 4 zástupcovia rodičov (zákonných zástupcov) žiakov. V prípade rovnosti hlasov o členstve v Rade školy sa rozhodne žrebovaním.

      9. Rodičia žiakov, môžu uplatniť len jeden hlas za rodinu bez ohľadu na počet detí navštevujúcich školu. 

      10. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z priebehu volieb a oznámi výsledky volieb najneskôr 48 hodín od uskutočnenia volieb na webovom sídle školy.

       

      V Topoľčanoch 29. 02. 2024                                                  Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 27. 02. 2024 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.

      Z II. kategórie postupuje Alex Chudý z 5. A a Jakub Bobošík zo 6. C

      Z III. kategórie postupuje Nicoletta Majgotová z 8. B.

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      Za PK SJL Mgr. A.Tešíková

     • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že jarné prázdniny v tomto školskom roku sa konajú od 04. 03. do 08. 03. 2024. Vyučovanie začne 11. 03. 2024 podľa rozvrhu. 

      Prajeme všetkým žiakom prežitie krásnych jarných prázdnin, veľa pohody a slnečných dní. 

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje rodičom, že plenárne zasadnutie rodičov z dôvodu opakovanej voľby do Rady školy sa nebude konať 29. 02. 2024, ale bude sa konať až po jarných prázdninách. Termín a čas upresníme dostatočne vopred. 

      S pozdravom riaditeľka školy Mgr. Mária Bezáková 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie