• Obedy "zadarmo" od 1.5.2023

     • S účinnosťou od 01.05.2023 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre žiaka základnej školy. Dotácia na stravu je pre žiaka 1. stupňa 2,10€ a pre žiaka 2. stupňa 2,30€. Pre našu základnú školu táto dotácia pokryje náklad na celý obed. Rodičia budú doplácať iba režijné náklady vo výške 4 € mesačne.

      Mliečna desiata sa platí v plnej sume (na ňu dotácia nie je).

      Podmienkou poskytnutia obedov zadarmo je podpísanie žiadosti zákonného zástupcu elektronicky, prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia (návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u4450) za každého žiaka zvlášť do  17.4.2023. Nárok na obed zadarmo bude mať žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovania (prítomný v škole).

      Keď sa žiak nezúčastní vyučovania (v prvý deň choroby), musí ho rodič včas odhlásiť (v pracovný deň vopred do 14,00 okrem víkendu), inak obed zaplatí v plnej sume a môže ho prísť odobrať do stravovacích boxov. ( 0,20€).

       

      Žiak je povinný odobratie obeda evidovať čipom v školskej jedálni, pretože len odpípnutý žiak môže mať obed zadarmo!  V prípade neodpípnutia, resp. neprevzatia obeda ho rodič musí zaplatiť. (Ak si náhodou žiak zabudne čip je povinný to povedať kuchárke pri výdaji, aby ho odpípla, že si preberá obed).

       

      Prílohy:

      link na UPSVaR - informácie k obedom zadarmo

      Formular_na_posudenie_prijmu_UA-SK.pdf

       

      tlačivo- vypĺňa iba ten, ktorý nevyplní cez Edupage digitálne:

      Navratka-_rodic.pdf

      Navratka_-_zariadenie_SPODaSK.pdf - zástupcovia detí z Domovov.

      UA_Navratka-_rodic_(3).docx - rodičia z Ukrajiny

       

       

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na školský rok 2023/2024

     • Vážení zákonní zástupcovia!

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. apríla do 14. apríla 2023 v čase od 13.00 hod. do 15.30 h. 

       

      Na webovej stránke školy www.zsskultetyho.sk v časti Elektronická prihláška je zverejnený link na online zápis do 1. ročníka (spustený bude od 01. 04. 2023). Počas týchto dní môžete kedykoľvek túto žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka online vypísať.

       

      Údaje v online žiadosti vypĺňajte s diakritikou. Za správnosť údajov je zodpovedný rodič.

      ŽIADOSŤ SI PRED ODOSLANÍM PREKONTROLUJTE!

       

      Zápis sa uskutoční za prítomnosti zákonného zástupcu a prítomnosti dieťaťa.  

      Do školy si treba priniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      V prípade, že je dieťa zverené iba jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priniesť aj rozhodnutie o zverení do výchovy vydané príslušným orgánom.

       

      DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka. 

      Zápis prebieha v súlade s platnou legislatívou a VZN mesta Topoľčany č. 12/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Topoľčany a VZN mesta Topoľčany č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany. 

       

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a deti, ktoré mali minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedosahuje školskú spôsobilosť, nežiada o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok riaditeľku ZŠ. O pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľka príslušnej materskej školy.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak Vám termín zápisu od 12. 04. 2023 do 14. 04. 2023 nevyhovuje, môžete svoje dieťa zapísať do 30. 04. 2023 v termíne, ktorý si telefonicky dohodnete. T. č. 038/532 62 40.

       

      PRÍLOHY:

      kriteria.doc

      Usmernenie-k-zapisu-do-1.-rocnika-a-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-.pdf

      eduresized_skolske_obovody_2.jpg

      eduresized_skolske_obovody.jpg

     • Celoslovenské finále recitačnej súťaže „RÓMOVIA RECITUJÚ“

     • Vo štvrtok, dňa 23.03.2023 sa konal 7. ročník celoslovenského finále recitačnej súťaže Rómovia recitujú v Košiciach. Súťaž organizovalo OZ „Ďakujem – Paľikerav“. Naša škola tu mala svojho žiaka – Briana Sliška z 5.B, ktorý postúpil z krajského kola v Dolnom Kubíne. Vo finále boli vyhlásené iba prvé miesta v každej kategórii. To sme nezískali, nevadí. Bola to veľká skúsenosť, zážitok, silné momenty z prednesov. Určite nám to dalo veľa a budeme z tejto skúsenosti  čerpať do budúcna.

      Brianovi srdečne gratulujeme a držíme mu palce v ďalších ročníkoch súťaže.

      Mgr. Zuzana Jánošová

     • Naša prvá "BURZA KNÍH"

     • Dňa 17.03.2023 sa v našej škole uskutočnila 1. burza kníh. Cieľom akcie bolo dať knihám druhú šancu. Žiaci mohli doniesť do školy knihy, ktoré už doma nepotrebovali, zavadzali im, jednoducho stratili už svoju primárnu funkciu. Tieto zozbierané knihy sa potom vystavili v jedálni školy, kde si žiaci mohli zdarma vziať ktorúkoľvek knihu, ktorá ich zaujala.

      Burza bola úspešná, pretože sa takmer všetky knihy „vyburzovali“.  Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a tým, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní prvej školskej  knižnej burzy.

      Teším sa na Vás o rok!

      Mrg. Zuzana Jánošová

     • Hodina deťom

     • Cieľom verejnej zbierky  Hodina deťom je , aby deti prežívali šťastné detstvo a nemuseli mať starosti dospelých. Konala sa 21.marca a dobrovoľníci z 9. B triedy P. Peterka, E. Mokošová, S. Bučková a V. Gubová navštívili jednotlivé triedy a porozprávali   žiakom ako svojim príspevkom pomáhajú  rodičom s nezaopatrenými  deťmi v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vyzbierala sa suma 117,-EUR. Pedagógom a žiakom, ktorí prispeli do zbierky   ďakujeme.

     • Týždeň mozgu

     • Od 13.3. do 19.3.2023 sa deti z 3.oddelenia ŠKD zapojili do celosvetovej kampane Týždeň mozgu.

      Mozog a nervový systém riadia fungovanie celého tela, je jeden z najdôležitejších orgánov v ľudskom tele - umožňuje nám myslieť, hýbať sa a komunikovať s okolím. Dáva nám schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť sa.

      Deti sa počas celého týždňa usilovne zapájali do aktivít, hier a cvičení na podporu činnosti mozgu. Zúčastnili sa aj interaktívnej prednášky s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch. Dozvedeli sa, čo škodí mozgu, čo mu prospieva, aké potraviny a aj činnosti sú dôležité pre jeho správne fungovanie. Na záver prednášky sa zapojili do hier, pracovali na hlavolamoch, rôznych úlohách, cvičeniach.

      Dúfajme, že deti budú aj naďalej pokračovať v ,,precvičovaní mozgových závitov“.

       

      Mgr. Renáta Sedlárová

       

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 15. 03. 2023 sa v Tríbečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov. 

      I. kategória - poézia - Liliana Brath - 3. miesto 

                           próza - Nina Ondrejková - Čestné uznanie 

      II. kategória - poézia - Daniel Mikula 

                            próza - Jakub Bobošík - 2. miesto

      III. kategória - poézia - Nicoletta Majgotová - 3. miesto 

                             próza - Marco Majgot - 1. miesto 

      Do okresného kola postupuje Jakub Bobošík a Marco Majgot.

      Všetkým blahoželáme a chlapcom prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

     • Viem, čo zjem

     • Naša škola sa zapojila do projektu „Viem, čo zjem“ , ktorý patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids na Slovensku. V školskom roku 2022/2023 je to  už jeho  siedmy ročník.

      V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška s pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, na tému zdravej výživy.  Žiaci 6.A, 6.B a 6.C sa pútavou formou dozvedeli nové informácie o ovocí a zelenine, o potrebe stravovať sa zdravo, aj o rizikách nesprávneho stravovania. Na záver si nadobudnuté poznatky preopakovali pomocou pracovných listov.

      Dúfame, že i táto prednáška prispela k tomu, aby sa žiaci viac zamýšľali nad tým, čo majú na svojom tanieri a využívali teoretické poznatky aj v praxi.

       

      Mgr. Michaela Fliegová

     • Marec mesiac kníh

     • Naša škola sa zapojila do knižnej burzy, ktorú vyhlásilo mesto Topoľčany. Pedagógovia, žiaci školy  počas týždňa od 6. marca nosili do školskej knižnice prečítané knihy do knižnej burzy.  Vyzbierané knihy 13. marca so žiakmi 6.C a 8.H školská knihovníčka odniesla do Galéria mesta Topoľčany.  Prinesené knihy predajom dostávajú    druhú šancu. Ďakujem pedagógom a  žiakom, ktorí priniesli knihy.

     • BURZA KNÍH

     • KDE? ZŠ Škultétyho

      KEDY? 17. marca 2023 

      O KOĽKEJ? 1. stupeň - 1. a 2. vyučovaciu hodinu 

                            2. stupeň - 3. a 4. vyučovaciu hodinu

     • Dolný Kubín recitačná súťaž "Rómovia recitujú"

     • Rómovia recitujú je recitačná súťaž Občianskeho združenia ĎAKUJEM – „PAĽIKERAV“.
      Súťaž podporuje mladých talentovaných Rómov navštevujúcich základné, stredné, ale aj umelecké
      školy z celého Slovenska.
      Tento rok sa uskutočnil už 7. ročník tejto celoslovenskej súťaže. V tomto roku sa konali
      krajské kolá podľa krajov – v Prešove, Košiciach za východné Slovensko, v Banskej Bystrici za
      stredné Slovensko a nakoniec 10.03.2023 v Dolnom Kubíne za západné Slovensko.
      Priznám sa, že o tejto súťaži som do prijatia mailu nevedela. Neviem ani prečo, ale hneď som
      si mail vytlačila a prečítala si podmienky súťaže. V mojej triede mám žiaka, ktorý sa na tento typ
      súťaže presne hodil. Je svojský, energický, má zmysel pre humor. Chcela som, aby si aj on niečo
      podobné mohol vyskúšať. Asi na tretí deň som mu oznámila, že je takáto súťaž a že by som ho rada
      prihlásila. Brian sa najprv na to necítil. Bolo to pre neho niečo úplne nové, neznáme. Nevedel, čo od
      toho čakať. Nemal absolútne žiadne skúsenosti s publikom, s vystupovaním, s prednesom umeleckej
      literatúry. Ale ja som mu verila. Napokon súhlasil a ja som ho mohla prihlásiť. Začal sa kolotoč
      príprav – výber textu, stotožnenie sa recitátora s textom, práca so slovom, s umeleckou stránkou textu,
      s funkciou hlasu v prednese a pod. Brian to zvládal výborne. Napredoval. Videla som zlepšenia
      každým dňom.
      V deň súťaže sme sa veľmi tešili. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa veku a následne podľa
      výberu formy umeleckého textu. Brian šiel ako posledný z recitátorov a zožal najväčší potlesk. V tej
      chvíli som bola šťastná a pyšná zároveň. Bol to úžasný pocit.
      Brian získal 1. miesto vo svojej kategórii – prednes prózy / žiak II. stupňa. Je to neuveriteľné!
      Veľmi sa z toho tešíme.
      Získali sme postup do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 23.03.2023 v RTVS
      v Košiciach.
      Držte mu všetci palce!
      Nebojme sa skúšať nové veci a objavovať nové talenty. Stojí to za to!
      ĎAKUJEM...
      PS: Ďakujem našej pani riaditeľke za prejavenú dôveru a podporu a Brianovi, že to so mnou vydržal :)
      Mgr. Zuzana Jánošová

     • TOSUMA - Tanečný kolotoč

     • "Každým gestom, či slovom ma baví ukázať samu seba. Všetky oči na mne, v tejto chvíli na parkete žiarim JA!"

      Toto je hlavná myšlienka choreografie s názvom JA!, ktorou sa prezentovali naše žiačky z tanečného súboru TOSUMA na okresnom kole súťažného  festivalu Moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč 2023. Cieľom festivalu  bolo motivovať tanečné krúžky, súbory, kolektívy, sólistov k tvorivej práci  a zvyšovať kvalitatívne a kvantitatívne úroveň amatérskeho tanečného žánru. Festival sa uskutočnil 03.03.2023 v Kultúrnom dome v Ludaniciach a dievčatá obsadili krásne  2. miesto.

      Srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia na ďalšej tanečnej súťaži StyleS  v modernom tanci, ktorej sa zúčastnia 18. 3. 2023 vo Viničnom.

       

      vedúca tanečného súboru Michaela Juhásová

     • Výchovno–vzdelávací program „Profil zbabelého agresora.“

     • Dňa 03.03.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil výchovno-vzdelávací koncert s názvom „Profil zbabelého agresora.“ Koncertu sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa. Program bol zameraný interaktívne a žiaci sa mohli aktívne zapájať. Súčasťou koncertu bolo odhalenie maskovania jedinca, agresora, ktorý svojím správaním negatívne pôsobí na okolie. Program bol sprevádzaný hudobným vystúpením s podobným obsahom. Žiakom sa vystúpenie páčilo, niektorí získali aj odmenu za aktivitu.

     • Marec - mesiac knihy

     • Tento mesiac si už tradične spájame s mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti školskú knižnicu navštívili
      žiaci 4.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Valachovou. Žiaci sa dozvedeli akým vývojom prešli
      knihy od rukopisu až cez tlač. Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť významnú postavu slovenskej
      histórie Mateja Hrebendu legendárneho šíriteľa slovenskej a českej knihy. Žiaci si vyskúšali vyrobiť
      obal na knihu, ktorú si vypožičali. Žiakom sa návšteva školskej knižnice páčila.

       

       

       

     • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie II. a III. kategórie

     • II. kategória - poézia:

      1. miesto - Daniel Mikula

      2. miesto - Dominika Tarinová 

       

      II. kategória - próza:

      1. Jakub Bobošík 

      2. Lucia Košelová 

      3. Brian Sliško 

       

      III. kategória - poézia:

      1. Nicoletta Majgotová 

       

      Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí skončili na 1. mieste postupujú do obvodného kola. 

     • Sviatok sv. Valentína

     • V našej škole sa sviatok sv. Valentína oslavuje Valentínskou poštou. Žiaci mali možnosť počas týždňa od 6.februára do 10.februára do pripravenej schránky pri zborovni  vhadzovať svoje vytvorené Valentínky. Počas tohto týždňa si na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy  pripravovali Valentínky,  ktorými chceli potešiť či poďakovať za priateľstvo a prejaviť lásku. V deň sviatku  sv. Valentína prišli učitelia a žiaci oblečení v červenej alebo ružovej farbe. Žiaci deviateho ročníka  vítali všetkých na chodbe  školy, kde im rozdávali pripravené srdiečka. Reláciu o význame sviatku prečítala Ema Mokošová, žiačka 9. ročníka a pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková prečítala  Valentínku zo svojej  Valentínskej pošty, ktorú jej napísali žiaci školy. Prežili sme v škole nádherný deň, ktorého odkaz by sme mali žiť každodenne.

      “Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.“

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • OZNAM pre žiakov a rodičov

     • Dňa 17. februára 2023 (piatok) sa dĺžka vyučovacích hodín skracuje na 35 minút z prevádzkových dôvodov.

      Jarné prázdniny začínajú v pondelok 20. februára a končia 25. februára. Vyučovací proces po prázdninách bude pokračovať v pondelok 27. februára 2023. 

      Prajeme všetkým krásne, pokojné a bezpečné jarné prázdniny.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie