• Kritériá na vzdelávanie žiakov so športovým nadaním pre šk. rok 2022/2023

     • Pre školský rok 2022/2023 chceme zriadiť ďalšiu športovú triedu so zameraním nielen na hokej, ale aj na hádzanú.  Do športovej triedy prijmeme aj dievčatá po splnení kritérií.

      Prijímanie žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

       

      Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

       

      1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

      3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

      4. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou.

       

      Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

      Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 1. februára 2022

       

     • Nástup na prezenčné vyučovanie

     • Informácia pre rodičov a žiakov 2. stupňa

      Na základe zistení a prieskumu chorobnosti žiakov 2. stupňa sa od pondelka 14. 02. 2022 obnoví prezenčné vzdelávanie riadne podľa rozvrhu hodín ( nie skrátené). Fungovať bude aj ŠJ a ŠKD. Obedy je potrebné si prihlásiť.

      Na vyučovanie nastúpia aj žiaci 1. stupňa.

      Prezenčné vzdelávanie bude prebiehať riadne pre celú školu!!!!!

     • Sviatok sv. Valentína

     • Milí kolegovia a žiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. V pondelok 14.2.2022 keď nastúpime do školy oblečte sa do  červeného a ružového oblečenia. Môžete si pripnúť srdiečko, ako znak priateľstva.

      Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.

      Milí kolegovia a žiaci!

      Blíži sa sviatok sv. Valentína. V pondelok 14.2.2022 keď nastúpime do školy oblečte sa do  červeného a ružového oblečenia. Môžete si pripnúť srdiečko, ako znak priateľstva.

      Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.

     • Nové usmernenie k prerušeniu prezenčného vzdelávania

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany na základe nového usmernenia RÚVZ v TO nariaďuje od pondelka 14. 02. 2022 obnoviť prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 1. stupňa (ročníky 1. - 4. ).

      Do školy prídu len zdraví žiaci !!!!

      Pre  žiakov 2. stupňa (ročníky 5. - 9.) RÚVZ v TO odporúča zistiť prostredníctvom triednych učiteľov chorobnosť žiakov každej triedy v piatok 11. 02. 2022. V prípade 51% väčšiny zdravých žiakov z každej triedy sa aj pre 2. stupeň  obnoví prezenčné vzdelávanie. Do školy prídu len zdraví žiaci, chorí zostanú naďalej v domácom ošetrení.

      Prechodom na prezenčné vzdelávanie sa dištančné  ruší!!!!!!

     • Oznam o prechode na dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje, že z dôvodu nárastu respiračných ochorení vírusom OMICRON a Rozhodnutím RÚVZ v Topoľčanoch od 08. 02. 2022 (utorok) celá škola prechádza na dištančné vzdelávanie. 

      Vzdelávanie bude prebiehať len pre zdravých žiakov podľa dištančného rozvrhu. 

      Dištančné vzdelávanie potrvá od 08. 02. do 18. 02. 2022 (2 týždne). Žiaci nastúpia na prezenčné vzdelávanie 21. 02. 2022 v pondelok. 

     • OZNAM - LVVK

     • V termíne od 06. 02. do 11. 02. 2022 škola organizuje LVVK pre 71 žiakov našej školy v režime OTP.

      Žiaci pri nástupe na LVVK sa preukážu potvrdením o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 a taktiež potvrdením o bezinfekčnosti prostredia.

      Počas LVVK v prípade príznakov si dovoľujeme vyžiadať udelenie súhlasu/nesúhlasu s testovaním svojho dieťaťa.

      Pred nástupom na LVVK vedúci inštruktor Mgr. Marián Lovička bude zisťovať menovite u každého žiaka súhlas, prípadne nesúhlas s testovaním počas LVVK.

     • „Odvrátená tvár internetu“ – alebo – „Záleží nám na tom...“

     • Vážení rodičia,

      dnešný online svet nás všetkých ovládol.

      Digitálne sa vzdelávame, komunikujeme, ale aj nevhodne digitálne trávime voľný čas, ba dokonca nám hrozí nebezpečenstvo vývinu našich detí a aj nás dospelých.

      Dovolili sme si na našej webovej stránke uverejniť v prílohe dva príspevky na osvetu pre nás všetkých, čo IT technológie spôsobujú ako ovplyvňujú naše správanie, socializáciu a aj zdravie.

      Prajeme príjemné čítanie...

      Nastrahy_digitalneho_sveta.docx​​​​​​​

     • Skrátené vyučovanie

     • Z dôvodu nárastu respiračných ochorení sa od zajtra t. j. 01. 02. 2022 skracujú  vyučovacie hodiny na 40 minút a rušia sa všetky popoldňajšie krúžky.

      Obedy sa budú vydávať do 13,00 hod. 

     • Projekt "Kompenzácia poplatku v ŠKD

     • Naša škola sa od 1.2.2022 do 30.6.2022 zapojila do projektu:

       

      "Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a

      v hmotnej núdzi".

      Získali sme finančné prostriedky vo výške 450 € na kompenzáciu poplatkov za ŠKD pre 6-tich žiakov v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky pomôžu znížiť rodinný rozpočet pre rodiny žiakov.

      i

     • OZNAM

     • Od stredy sa menili podmienky "Školského semafóru". Karanténa sa skrátila na 5 dní. Z pragmatických dôvodov pristupujeme k pravidlám zatváraniu celých tried. Covid už prekonalo viac žiakov, prípadne sú zaočkovaní, tak ako aj pedagógovia.

      Prosíme rodičov, aby monitorovali príznaky (bolesť hrdla, hlavy, upchatý nos, zvýšená teplota, kašeľ, črevné problémy) a podľa nich nechali dieťa doma a aj ho otestovali samotestom.

      Karanténa celej triedy nastáva na druhý deň po styku s pozitívnou osobou. Myslíme si, že sa to bude dať spoločne zvládnuť a nebudeme musieť zatvárať celé triedy a tým prerušovať vyučovanie.

      Vieme, že úplne najlepšie pre všetkých je, aby vyučovanie prebiehalo prezenčne. 

      Správajme sa všetci zodpovedne a pri akýchkoľvek príznakoch nechajte svoje dieťa doma a neposielajte ho do školy. 

      Situácia nevyžaduje až také radikálne zatváranie tried a prerušovať vyučovanie.

      Naučme sa s tým žiť a riadne fungovať!!!

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 24. januára 2022 sa uskutočnil 27.ročník šúťaže Šaliansky Maťko J.Cígera Hronského  v umeleckom prednese povesti  v I.kategórii.

      Výsledky: 

      1. miesto Alex CHUDÝ z 3.A

      2. miesto Nina PÁLENÍKOVÁ z 2.A

      3. miesto Laura HORŇAČEKOVÁ z 3.B

      Výhercom srdečne gratulujeme a Alexovi držíme palce do okresného kola. 

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 25. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže "Šaliansky Maťko".

      Výsledky:

      II. kategória:

      1. miesto Timea Janjicová z 5. A

      2. miesto Lucia Košelová zo 4. B

      3. miesto Dominika Tarinová zo 4. B a Simona Šutovská zo 4. C

      III. kategória:

      1. miesto Marco Majgot zo 7. B

       

     • Darujte nám 2% z dane - Ďakujeme!

     • Pozor, nové tlačivo.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Nové tlačivo nájdete tu:

      Vyhlasenie_2__za_rok_2021nove_tlacivo.pdf​​​​​​​

      Ďakujeme veľmi pekne!

     • Návšteva pána ministra školstva Branislava Gröhlinga

     • V piatok 14. 01. 2022 na našu školu a ďalšie dve v meste zavítal pán minister školstva Branislav Gröhling. Návšteva sa niesla v neformálnom duchu. Po privítaní riaditeľkou, pani primátorkou a žiackou školskou radou sa predstavili krátkym hudobným programom žiaci našej školy.

      Život v škole opísala žiačka 9. ročníka - Tasia Martošová a pozvala všetkých na prehliadku odborných učební. Pán minister sa zúčastnil vyučovacích hodín v 2 triedach v 4. C a 5. B. Na hodine slovenčiny a biológie sa interaktívne so žiakmi zapojil do vyučovania, čo žiaci vôbec nečakali. Neformálny prístup a bezprostrednosť bola veľkým benefitom pre našich žiakov, ktorí zístili, že aj "minister" dokáže byť ľudský a ústretový.

      Po prehliadke školy ho v zborovni očakávali pedagógovia, odborní zamestnanci, vychovávateľky a asistentky učiteľa, ktorí v krátkej diskusii položili ministrovi niekoľko otázok zo školskej problematiky.

      Zápisom do školskej kroniky sa návšteva ministra na našej škole ukončila. 

     • Učitelia pomáhajú zdravotníkom....

     • Pedagógovia, asistenti učiteľov a zamestnanci školy sa zapojili do projektu vyhláseného Komenského inštitútom s cieľom pomôcť v predvianočnom období zdravotníkom, ktorí v tomto náročnom čase sú v plnom nasadení na covidových oddeleniach a pomáhajú liečiť chorých na COVID-19.

      Odovzdali sme 38 krabičiek naplnených vlastnoručne upečeným vianočným pečivom, ktoré si prevzali vrchné sestry na 4 oddeleniach v topoľčianskej nemocnici.

      Zdravotníci pocítili nielen vďaku, ale aj pocit spolupatričnosti, že niekto na nich v tomto náročnom pracovnom nasadení myslí.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa obetujú, liečia a pomáhajú.

     • Oznámenie pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľka školy ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch oznamuje, že po vianočných prázdninách začína 10. 01. 2022 riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín. 

      Školské vyučovanie sa bude riadiť "Školským semafórom".

      Na škole podľa platnej vyhlášky ÚVZ sú povinné rúška okrem žiakov s PAS a vážnymi zdravotnými problémami. Žiakom, ktorí majú objednané samotesty a aj ostatným sa odporúča pred nástupom do školy otestovať.

      V pondelok 10. 01. 20222 sa pri nástupe do školy preukážu potvrdením o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe oznámenia. 

      bezpriznakovost_ziaka.docx​​​​​​​

     • Novoročné prianie

     • Novoročné prianie...

      RADOSŤOU - nech nie je darov veľa, ale  úprimný úsmev vyčarený pre priateľa.

      ŠŤASTÍM - nech nie je to, keď sa nám darí, ale každý deň, keď sú blízki  a aj my zdraví.

      DAROM - nech nie je to, čo zabalíme do papiera, ale to, že darujeme iným seba.

      S nastávajúcim kalendárnym rokom 2022 Vám všetkým prajem pevné zdravie, pokojné pracovné dni, úspech, šťastie, spokojnosť na každom kroku, aby sme ho celý prežili v pohode a porozumení.

      S úctou všetkým praje Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • OZNAM - Organizačné pokyny

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 13. 12. 2021 sa na 2. stupni vyučuje dištančne podľa covidového rozvrhu. 

      Žiaci 1. stupňa sa celý týždeň vzdelávajú prezenčne. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre 1. stupeň. 

      ŠKD bude denne otvorené do 15,00 hod. Potom bude vytvorená len jedna zberná trieda do 16,00 hod. 

      Žiaci 2. stupňa sú všetci zo stravy odhlásení.

      Posledný deň prezenčného a dištančného vzdelávania je 17. 12. 2021 (piatok).

      Od pondelka 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022 sú vianočné prázdniny. 

      Riadne vyučovanie začína 10. 01. 2022 (pondelok).

       

      Všetkým prajem spokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie