• Oznam pre rodičov o platbách

     • Prosíme rodičov, ktorí platia prevodom alebo šekom, aby zadávali správny variabilný symbol a do poznámky napísali meno za koho platia ( meno dieťaťa, nie vaše). Uvádzajte meno svojho dieťaťa tak, ako je uvedené na rodnom liste (celým menom), nestačí iba zdrobnenina mena bez priezviska.

      Komplikuje to priraďovanie platieb. Dajte pozor aj na čísla účtov (ŠKD je iný účet ako jedáleň).

      Prosíme, aby ste uprednostnili platbu prevodom alebo v hotovosti (za ŠKD u pani vychovávateľky) a vyhli sa platbe šekom, nakoľko trvá niekedy aj mesiac, pokiaľ doručia z pošty výpis na priradenie platby.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

     • Lyžiarsky kurz

     • Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz sa v školskom roku 2022/2023 konal v termíne od 5.2. do 10.2.2023 v rekreačnom stredisku Polomka. Kurzu sa zúčastnilo 70 žiakov 7. ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka, 7 inštruktorov a lekár.

      Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vŕšky nad obcou Závadka nad Hronom. Lyžovať sme chodili na lyžiarske stredisko Polomka, kde boli žiaci rozdelení do 7 skupín, podľa výkonnosti. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci naučili lyžovať a tí, čo už vedeli sa zdokonalili pod vedením inštruktorov. Žiaci mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť, javili o šport veľký záujem. Žiaci si z kurzu okrem znalosti lyžovania, odniesli krásne zážitky z pobytu na čerstvom vzduchu a v kolektíve.

     • Vyhodnotenie "VŠETKOVEDKO"

     • Dňa 30.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zúčastnili žiaci:

      2.A : Alinejhad Y., Alinejhad Y., Mokrá Z., Brath L., Strížencová L., Hollan M.,

      2.B : Selecká N.

      2.C : Topolan J., Rybanský F., Jánoš A., Nemčický M., Beneš T., Rafaelová E.

      3.A : Fajinová Z.

      3.B : Gerhát B., Bíro D., Valušiak O., Medzanská T.

      3.C : Svitok S.

      4.A : Šraj J., Chudý A., Butkaj S., Sitár J., Ščepko L.

      4.B : Rybanský N., Ondruš M.

      4.C : Jánošová K., Lacko I.

      Cieľom tejto súťaže je objaviť najmúdrejších medzi najbystrejšími a my sme radi, že takýto žiaci sú aj v našej škole. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

     • Projektový deň na škole - prierezové témy

     • Prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy zvýrazňujúce sociálny kontext. Prostredníctvom nich sa napĺňajú potreby a hodnoty, smerovanie života nielen v školskom, domácom, ale aj celospoločenskom prostredí. V piatok 3. februára 2023 sme na našej škole na 2. stupni realizovali "Projektový deň" zameraný na dve prierezové témy (OSR) - Osobnostný a sociálny rozvoj a (EVV) - Environmentálna výchova. Cieľom oboch tém bolo priespieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiakov, rozvoju a získavaniu životných zručností. Žiaci mali možnosť naučiť sa získať pozitívny postoj k sebe, druhým, zvládnuť vlastné správanie - (OSR). Naučiť sa uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu - (EVV). 

      Počas "Projektového dňa" sa na našej škole uskutočnila návšteva pracovníkov z NIVAMu a UNICEF Slovakia /for every childs s cieľom porozprávať sa o inklúzii detí na škole vrátane detí z Ukrajiny, ich začleneniu a spolupráci.

       

      Ilustračné foto 

     • Spelling Bee 2022/2023

     • V piatok, 27.1.2023, sa vybraní žiaci našej skoly zúčastnili 5.ročníka anglickej hláskovacej súťaže "Spelling Bee", ktorú pravidelne organizuje ZŠ Hollého. Naše družstvo v zložení David Junas (5.H), Lukáš Labuda (5.B), Linda Mičudová (5.B), Sofia Mac (5.A) a Matej Babulic (5.A) po skvelom hláskovacom výkone porazilo družstvá z ďalších 4 škôl a súťaž vyhralo.Srdečne blahoželáme!

     • Projekt "Simulácia Biatlonu"

     • Dňa 27. 01. 2023 sa na našej škole konal projekt "Simulácia BIATLONU", ktorého sa zúčastnili žiaci 5. - 8. ročníka. ŽIaci si mohli vyskúšať simuláciu behu na lyžiach a následnú streľbu z laserových pušiek. Všetko sa organizovalo v telocvični, kde boli rozložené stanoviská - skúšovná a súťažná strelnica. Na skúšobnej si deti precvičili streľbu a potom prešli na súťažnú, kde už simulovali beh na lyžiach so streľbou. 

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Dnes sme uskutočnili vyhodnotenie zberu papiera. Žiaci z jednotliých tried vyzbierali spolu "1720,5 kg" papiera. Za najlepšiu triedu bola vyhlásená 5.B, ktorá vyzbierala krásnych "629 kg" papiera a bola ocenená sladkou odmenou - ovocnou tortou. 

      Žiaci, ktorí priniesli najviac kg papiera a boli ocenení: 

      1. Lukáš Žurek 2.B vyzbieral 198 kg

      2. Šimon Želiska 5.B vyzbieral 195 kg

      3. Lukáš Labuda 5.B vyzbieral 168 kg

      4. Martin Šramatý 5.B vyzbieral 153 kg

      5. Lenka Siroteková 9.B  vyzbierala 150 kg

      6. Marcela Pecháčová 3.A vyzbierala 143 kg

      7. Adela Vaculčíková 1.A  vyzbierala 135 kg

      8. Branko Gerhát 3.B vyzbieral 126 kg

      9. Tereza Gerhátová 1.A vyzbierala 126 kg

     • Šaliansky Maťko - výsledky

     • Dňa 12. januára 2023 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti. 

      V I. kategórii (2. a 3. ročník) bolo 10 súťažiacich.

      Výsledky:

      1. miesto - porota neudelila 

      2. miesto - Liliana Brath z 2. A

      3. miesto - Nina Páleníková z 3. A

       

      V II. kategórii:

      1. Daniel Mikula - 5. A

      2. Lucia Košelová - 5. B

      3. Michaela Gurecká - 4. C

      3. Jakub Bobošík - 5. C

       

      V III. kategórii:

      1. Timea Janjicová - 6. A

      2. Martin Šiška - 6. C

       

      Prví postupujú do okresného kola. 

      Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť. 

     • Kritéria pre prijatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním:

     • Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

       

      Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

      1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

      3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

      4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy

      5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

       

      Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 10. januára 2023

     • Stravné v školskej jedálni

     • Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 15/2022 o určení výšky finančných príspevkov        v školách a v školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany sa zvyšujú náklady na stravu v pásme 3.

      Zmenilo sa stravné nasledovne:

      1. stupeň desiata - 0,70 € / deň

      2. stupeň desiata - 0,75 € / deň

      1. stupeň obed - 1,70 € /deň

      2. stupeň obed - 1,90 € / deň

       

      VZN č. 15/2022 - účinné od 1.1.2023 

       

       

     • Šťastný nový rok!

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia a priatelia školy,

      Do Nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,
      veľa zdravia, lebo je vzácne,
      veľa lásky, lebo jej je málo
      a veľa všetkého, čo by za to stálo.  

      vedenie školy

     • Lyžiarsky kurz LVVK sa presúva!

     • Lyžiarsky kurz, ktorý mal začať 8.1. 2023 sa presúva z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Náhradný termín bude zverejnený v závislosti od predbežných predpovedí počasia. Rodičov prosíme, aby si zatiaľ nepožičiavali lyže a výstroj na LVVK.

     • OZNAM

     • Žiaci, ktorí mali zajednané lyže si ich môžu prísť zobrať zajtra t.j. 22. 12. 2022 od 9,00 do 11,00 h. do školy. Viac lyží na požičianie už nie je. 

     • OZNAM pre žiakov

     • Žiaci, ktorí majú záujem o zapožičanie školských lyží, môžu prísť zajtra t. j. 20. 12. 2022 a vo štvrtok 22. 12. 2022 do školy od 9,00 do 11,00 h. za pánom učiteľom Mgr. M. Lovičkom /tel. č. 0908440578/, ktorý im lyže zapožičia. 

     • Chrípkové prázdniny

     • Na základe dnešného monitoringu zisťovania chorobnosti a respiračných ochorení žiakov pokračuje prerušenie vyučovania podľa rozhodnutia RÚVZ do vianočných prázdnin.

      Žiaci nastúpia na riadne vyučovanie po vianočných prádzninách dňa 9.1.2023.

      Všetkým prajeme skoré uzdravenie a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

     • OZNAM

     •  

      Na základe dnešného monitoringu zisťovania chorobnosti a respiračných ochorení žiakov pokračuje prerušenie vyučovania podľa rozhodnutia RÚVZ do odvolania. 

      V nedeľu, 18.12.2022, sa spustí monitoring zisťovania chorobnosti žiakov na základe nariadenia RÚVZ v Topoľčanoch do 15,00 hod. Následne po vyhodnotení RÚVZ v Topoľčanoch rozhodne o pokračovaní prerušenia vyučovania alebo obnovenia vyučovacieho procesu.

       

      Rozhodnutie tu: rozhodnutie.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie